Privacybeleid

Benefit Cosmetics SAS besteedt bijzondere aandacht aan de verwerking, vertrouwelijkheid en veiligheid van uw persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is bedoeld om u duidelijke, eenvoudige en volledige informatie te verschaffen over de manier waarop wij de persoonsgegevens die u ons geeft of de gegevens die wij verzamelen wanneer u onze website bezoekt verwerken, hoe deze aan derden kunnen worden doorgegeven en uw rechten en mogelijkheden om uw persoonlijke informatie te controleren en uw privacy te beschermen. Tenzij anders vermeld op het moment van verzameling, is dit privacybeleid niet van toepassing op andere informatie of mededelingen die betrekking hebben op Benefit met onze retailpartners.

Benefit Cosmetics SAS, een SAS - Société par actions simplifiée onderneming met hoofdkantoor te 3-5 rue Saint-Georges, 75009 Paris, ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van Paris onder nr. "VAT ID FR-96482619939 RCS 482 619 939 Tribunal de Nanterre", en Benefit Cosmetics, een naamloze vennootschap met hoofdkantoor te 225 Bush Street San Francisco, 20th Floor, California 94104 (hierna "Benefit Cosmetics"), is/zijn de voor de verwerking verantwoordelijke(n) van de op de website https://www.benefitcosmetics.com/nl-be verzamelde persoonsgegevens in de zin van de regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens, met name Verordening (EU) nr. 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de "AVG").

I. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle informatie over een geïdentificeerde natuurlijke persoon of een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd via een identificatienummer of één of meer voor hen specifieke elementen, zoals hun achternaam, voornaam, geboortedatum, klantnummer, ordernummer, foto, enz.

II. Wanneer kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen?

Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen wanneer u:
 • een klantenaccount aanmaakt op onze website, in onze applicaties of in onze winkels;
 • producten via onze website bestelt;
 • ons toestaat om uw locatie te volgen;
 • als gebruiker een afbeelding uploadt om wenkbrauwen uit te proberen (Brow Try-On) (tijdelijk, niet langer dan 2 uur);
 • aankopen doet in winkels;
 • deelneemt aan ons loyaliteitsprogramma;
 • gebruik maakt van onze online diensten, zoals de chatdienst;
 • instemt met de opt-in om marketingberichten van ons te ontvangen per e-mail, telefoon, web-pushnotificaties, sms of post, afhankelijk van uw selectie;
 • klantenonderzoeken of tevredenheidsenquêtes beantwoordt op basis van uw klantervaring;
 • communiceert met ons bedrijf via de officiële pagina op sociale netwerken of wanneer we u voorstellen de inhoud die u op een sociaal netwerk hebt gepubliceerd, opnieuw te gebruiken;
 • contact opneemt met onze klantenservice;
 • verzoeken om informatie naar ons bedrijf stuurt;
 • deelneemt aan een evenement dat wij of onze partners organiseren;
 • deelneemt aan sweepstakes, wedstrijden of andere aanbiedingen;
 • op het internet surft met gebruik van cookies of soortgelijke technologie of wanneer u op advertenties voor onze producten klikt.
 • Bij gebruik van de Boi-ing Concealer ‘vind jouw kleur’-tool, wordt jouw foto wordt niet verzameld, noch verwerkt en evenmin opgeslagen door Benefit Cosmetics.  Jouw foto wordt enkel opgeslagen op jouw toestel voor de duurtijd waarin jij het tool in gebruik neemt en wordt verwijderd zodra jij het tool sluit.

III. Welke persoonsgegevens kunnen wij verzamelen?

(i) Als onderdeel van de diensten die wij leveren, kunnen wij bepaalde gegevens rechtstreeks van u verzamelen door middel van elektronische formulieren op onze website, in mobiele applicaties, in geselecteerde winkels of op papier, voor verschillende doeleinden (zie IV voor een lijst van verwerkingsdoeleinden).

De informatie die we kunnen verzamelen omvat:

 • uw identiteit;
 • uw contactgegevens (bijv. e-mailadres);
 • uw persoonlijke voorkeuren met betrekking tot de producten die wij op de markt brengen of onze website (bijv. taal);
 • informatie over uw bestellingen, de opvolging ervan en uw aankoopfacturen;
 • informatie die u eventueel verstrekt aan onze klantenservice;
 • specifieke gezondheidsgegevens als u ons op de hoogte brengt van ongewenste neveneffecten van onze producten;
 • uw bankgegevens als u een bestelling plaatst via onze website.

Belangrijk: uw bankgegevens worden gecodeerd op de servers van derden. De betalingen worden verwerkt via een beveiligd betalingsplatform, met aanvullende controles, om de veiligheid van de aankopen op www.benefitcosmetics.com te garanderen en fraude te bestrijden. De gegevens die u bij het plaatsen van een bestelling van uw betaalkaart verstrekt, worden altijd gecodeerd voor de doorvoer met behulp van een SSL-protocol (Secure Socket Layer).

Persoonsgegevens die essentieel zijn voor Benefit Cosmetics zijn gemarkeerd met een sterretje op alle formulieren voor het verzamelen van persoonsgegevens op onze website, in elektronische vorm bij een aantal verkooppunten en winkels, evenals offline in papieren vorm. Als u deze verplichte velden niet invult, zal Benefit Cosmetics waarschijnlijk niet in staat zijn om op uw verzoek te reageren en/of u de gevraagde diensten te leveren. Andere informatie is optioneel en stelt ons in staat om u beter te leren kennen en onze communicatie en diensten met betrekking tot u te verbeteren.

(ii) We kunnen ook bepaalde gegevens verzamelen die worden gegenereerd door uw aankopen van producten of diensten, online of in winkels, met name informatie over het bedrag en de aard van uw aankopen.

(iii) Ten slotte kunnen wij informatie verzamelen over het gebruik van onze website, met name met betrekking tot uw surfgedrag (bezochte pagina's, aangeklikte links, enz.). Sommige van deze informatie kan worden verzameld met behulp van cookies die in uw webbrowser worden geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Voor meer informatie over cookies, zie punt III van dit beleid.

Als u via onze website solliciteert naar een baan bij ons bedrijf, kunnen wij de volgende informatie verzamelen:

 • uw identiteit;
 • uw contactgegevens;
 • uw cv / curriculum vitae;
 • uw motivatiebrief / sollicitatiebrief.

Aangezien deze gegevens betrekking hebben op uw sollicitatie, verzoeken wij u ons schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen in uw contactgegevens of, meer in het algemeen, in uw carrière- en werksituatie, om ons te helpen uw sollicitatie efficiënt te beheren.

IV. Voor welk doel worden uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt?

Benefit Cosmetics verwerkt uw gegevens om:

 • u in staat te stellen een klantenaccount aan te maken op onze website, in onze applicaties en bij onze verkooppunten en winkels;
 • uw toegang tot uw klantenaccount op het internet of in onze applicaties te beheren;
 • u te verbinden met externe applicaties van derden, zoals wanneer u een account aanmaakt met behulp van een externe applicatie zoals Facebook, Instagram, Snapchat, YouTube of Twitter;
 • uw online bestellingen en de levering ervan te verwerken en te beheren;
 • de aankopen op onze verkooppunten of in onze winkels te registreren;
 • online transacties te beveiligen, fraude, betalingsincidenten te voorkomen en incasso's te beheren (zie onze voorwaarden voor meer informatie);
 • de klantenrelaties te beheren met betrekking tot eventuele verzoeken om informatie of klachten die u ons via onze website, klantenservice of sociale netwerkpagina's toestuurt;
 • ons loyaliteitsprogramma te beheren;
 • eventuele waarschuwingen die u ons in het kader van onze cosmetische waakzaamheidsverplichtingen toestuurt, op te sporen en te beheren;
 • uw klantervaring te beheren en te optimaliseren door onze kennis van onze klanten te verbeteren;
 • passende, op maat gemaakte diensten aan te bieden, met name wanneer wij onze producten en diensten verbeteren;
 • statistische analyses uit te voeren voor de ontwikkeling van management-, meet- en rapportagetools om onze verkoop, marketing en productontwikkeling aan te passen en te verbeteren;
 • met uw toestemming informatie te sturen over onze aanbiedingen, nieuws en evenementen via de door u gekozen communicatiemiddelen;
 • contact met u op te nemen over sweepstakes of wedstrijden waaraan u deelneemt via onze website of onze applicaties;
 • uw deelname aan evenementen waarvoor u zich heeft aangemeld te beheren;
 • online sollicitaties te beheren.

V. Op welke juridische gronden verwerken wij uw persoonsgegevens?

Benefit Cosmetics verwerkt uw persoonsgegevens:

 • om het contract tussen uzelf en Benefit Cosmetics uit te voeren, om uw toegang tot uw klantenaccount te beheren en om uw bestellingen te verwerken en te volgen;
 • in het kader van haar legitiem belang met het oog op marketingbeheer, beveiliging van haar digitale media (websites, applicaties, enz.) en fraudebestrijding;
 • wanneer u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens, in het bijzonder met het oog op het beheer van onze prospectie, en van uw surfgegevens via cookies, enz.
 • in het kader van de naleving van onze wettelijke verplichtingen, met name fiscale verplichtingen (bewaren van aankoopfacturen) en cosmetische waakzaamheid met betrekking tot Verordening (EU) nr. 1223/2009 van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten.

VI. Wie ontvangen uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door de medewerk(st)ers van Benefit Cosmetics. Wij zorgen ervoor dat alleen bevoegde personen binnen Benefit Cosmetics toegang hebben tot uw persoonsgegevens wanneer dit noodzakelijk is voor het beheer van onze commerciële relaties of het nakomen van onze wettelijke verplichtingen.

We kunnen uw persoonsgegevens ook delen met:

 • andere dochterondernemingen van Benefit Cosmetics in binnen- en buitenland, evenals met onze moedermaatschappij Benefit Cosmetics LLC;
 • andere entiteiten van de LVMH groep, waarbij sommige van deze entiteiten als gegevensverwerkers optreden;
 • onderaannemers, zoals:
  • leveranciers van webhosting en onderhoud en de aanbieders van onze oplossingen voor het elektronisch verzamelen van persoonsgegevens bij verkooppunten en winkels;
  • betalingsdienstaanbieders;
  • aanbieders van fraudebestrijdingsdiensten;
  • logistieke dienstverleners;
  • leveranciers van marketingoplossingen;
  • dienstverleners op het gebied van acquisitie en sociale netwerkcommunicatie; klantendienstverleners;
  • dienstverleners voor het beheer van waarschuwingen voor cosmetische waakzaamheid;
  • dienstverleners voor de organisatie van evenementen.

Tot slot kan het nodig zijn dat BENEFIT COSMETICS uw persoonsgegevens deelt met derden om te voldoen aan haar wettelijke, reglementaire of verdragsverplichtingen, of om te reageren op verzoeken van bevoegde gerechtelijke autoriteiten.

Met uw toestemming mogen gegevens over uw sollicitatie worden gedeeld met andere bedrijven van de Benefit Cosmetics groep en van de LVMH groep wereldwijd, voor wervingsdoeleinden.

VII. Overdracht van gegevens naar het buitenland

Sommige ontvangers van uw persoonsgegevens kunnen zich in het buitenland bevinden, ook buiten de Europese Economische Ruimte.

Alle gegevensoverdrachten buiten de Europese Economische Ruimte zijn onderworpen aan passende garanties, in het bijzonder contractuele, technische en organisatorische garanties, die voldoen aan de van toepassing zijnde regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

VIII. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De wettelijke bewaartermijnen die door Benefit Cosmetics worden bepaald, voldoen aan de aanbevelingen van Autorité de protection des données en/of de wettelijke verplichtingen van Benefit Cosmetics.

IX. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Op grond van de huidige regelgeving, met name de AVG, hebt u het recht op toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens, het recht om te verzoeken om uitwissing, het recht om op legitieme gronden bezwaar te maken tegen verwerking en het recht op beperking of overdraagbaarheid, voor zover dit van toepassing is.

U kunt deze rechten rechtstreeks uitoefenen bij Benefit door een verzoek in te dienen op https://privacy.benefitcosmetics.com/.

Indien u op enig moment geen prijs meer stelt op informatie over onze aanbiedingen, nieuws en evenementen, kunt u zich uitschrijven via de hypertekstlink die voor dit doel is voorzien in elke e-mail die wij u sturen.

U kunt ook een klacht indienen bij de Autorité de protection des données.

X. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (FG) en uw recht om een klacht in te dienen

Voor alle vragen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van uw gegevens door Benefit Cosmetics kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van Benefit Cosmetics door een verzoek in te dienen op https://privacy.benefitcosmetics.com/.

Informatie over cookiebeheer

Deze sectie is gewijd aan ons beleid voor het beheer van cookies op de website https://www.benefitcosmetics.com/nl-be. In dit deel vindt u informatie over de herkomst en het gebruik van de gegevens die worden verwerkt wanneer u onze website gebruikt, samen met uw rechten.

WAT IS EEN COOKIE?

Wanneer u onze website gebruikt, kunnen wij, afhankelijk van uw keuze, een tekstbestand op uw terminal (computer, smartphone of tablet) plaatsen via de webbrowser.

Dit tekstbestand is een cookie. Gedurende de gehele geldigheidsperiode of registratie zal het Benefit Cosmetics in staat stellen om uw terminal te identificeren tijdens volgende bezoeken.


Alleen de entiteit die de cookies uitgeeft, is in staat om de informatie die ze bevatten te lezen of te wijzigen.

Hieronder vindt u informatie over de cookies die op uw terminal geplaatst kunnen worden wanneer u de pagina's bezoekt van de website https://www.benefitcosmetics.com/nl-be, ofwel door Benefit Cosmetics ofwel door derden, samen met manieren waarop u de installatie van deze cookies kunt verwijderen of weigeren.

WAT IS HET DOEL VAN DE COOKIES DIE WORDEN GEPLAATST OP https://www.benefitcosmetics.com/nl-be,

Er zijn verschillende soorten cookies, waarvan sommige rechtstreeks door Benefit Cosmetics en haar dienstverleners worden geplaatst, terwijl andere door derden kunnen worden geplaatst.

I. Cookies geplaatst door Benefit Cosmetics en haar dienstverleners

Er kunnen verschillende soorten cookies op uw terminal worden geplaatst terwijl u onze website bezoekt:

(i) "Essentiële" cookies

Deze cookies zijn essentieel voor het browsen op onze website, in het bijzonder voor het functioneren van het bestelproces.

Het verwijderen van deze cookies kan problemen veroorzaken tijdens uw bezoek aan onze website en kan het voor u onmogelijk maken om een bestelling te plaatsen.

Deze cookies zijn ook nodig voor het bijhouden van de activiteit van Benefit Cosmetics.

Ze kunnen op uw terminal worden geïnstalleerd door Benefit Cosmetics of door haar dienstverleners.

(ii) "Analyse- en personalisatie"-cookies

 

Deze cookies zijn niet essentieel voor het browsen op onze website, maar kunnen u bijvoorbeeld helpen om effectiever te zoeken en uw aankoopervaring te optimaliseren en ons te helpen uw behoeften beter af te stemmen, ons aanbod te verbeteren en de werking van onze website te optimaliseren.

(iii) "Advertentie"-cookies

Cookies kunnen ook worden gebruikt voor reclamedoeleinden. Deze cookies zorgen ervoor dat de advertenties die u ziet het meest relevant voor u zijn.

Wat is het voordeel van het zien van speciale aanbiedingen en advertenties afgestemd op uw browservoorkeuren?

Het doel is om u de meest relevante aanbiedingen en advertenties te tonen. De cookietechnologie stelt ons in staat om in realtime de inhoud weer te geven die het best past bij uw interessegebieden, zoals afgeleid uit uw surfgeschiedenis op onze website.

De interesse die u toont in de inhoud die op uw terminal wordt getoond wanneer u een website raadpleegt, bepaalt vaak de reclamemiddelen van deze site, waardoor deze zijn diensten kan aanbieden, die vaak gratis aan de gebruikers worden geleverd. U ziet ongetwijfeld liever aanbiedingen en reclame die voor u relevant zijn, dan inhoud die voor u helemaal niet interessant is. Op dezelfde manier willen zowel Benefit Cosmetics als adverteerders dat hun aanbiedingen en reclame worden getoond aan internetgebruikers die waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in hen.

Belangrijke informatie als u uw terminal met andere gebruikers deelt

Als uw terminal door meerdere personen wordt gebruikt of als een enkele terminal meer dan één type browsersoftware heeft, kunnen wij niet zeker zijn dat de diensten en reclame die naar uw terminal worden gestuurd, overeenkomen met uw gebruik van de terminal en niet met dat van een andere gebruiker.

In dit geval is het delen van het gebruik van uw terminal met anderen en het bepalen van de cookie-instellingen van uw browser uw vrije keuze en uw verantwoordelijkheid.

II. Cookies geplaatst door derden

Het plaatsen en het gebruik van cookies door derden op onze website vallen onder het privacybeleid van deze derden.

Deze cookies zijn niet essentieel voor het browsen op onze website.

Op onze website kunnen wij computertoepassingen van derden opnemen die u in staat stellen om de inhoud van onze website met anderen te delen, anderen te informeren dat u onze website hebt geraadpleegd of hen op de hoogte te stellen van uw mening over de inhoud van onze site. Dit betreft met name het gebruik van de knoppen "Delen" en "Vind ik leuk" op sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, enz.

 

Het sociale netwerk dat deze toepassingsknoppen aanbiedt, zal u waarschijnlijk identificeren via deze knop, zelfs als u deze niet hebt gebruikt tijdens uw bezoek aan onze website.

Met dit type applicatieknop kan het betreffende sociale netwerk uw surfgedrag op onze website volgen, simpelweg omdat uw account op het betreffende sociale netwerk is ingeschakeld op uw terminal (een sessie is geopend) terwijl u onze website bezoekt.

Wij hebben geen controle over hoe sociale netwerken informatie verzamelen over uw surfgedrag op onze website en over de persoonsgegevens die zij in hun bezit hebben.

We raden u aan om het privacybeleid van de sociale netwerken door te lezen om meer te weten te komen over het doel, met name reclame, van alle informatie die zij via deze knoppen verzamelen. Dit privacybeleid moet u in staat stellen uw keuzes met betrekking tot deze sociale netwerken te maken, met name door uw accountinstellingen te wijzigen. </>

Bezoek de websites van de bovengenoemde sociale netwerken voor meer informatie over hun privacybeleid

III. Het beheren van de cookies die in uw webbrowser worden geplaatst

U kunt zelf beslissen of u toestaat dat cookies op uw terminal worden geïnstalleerd.

Met behulp van de op onze website beschikbare privacybrowseruitbreiding of door de instellingen van uw browsersoftware te wijzigen, kunt u op elk moment, eenvoudig en kosteloos, kiezen of u de installatie van cookies op uw terminal accepteert.

(i) Keuzes die u worden aangeboden via de tool voor het beheer van cookietoestemming

Met de tool voor het beheer van cookietoestemming kunt u de cookies kiezen die op uw terminal kunnen worden geïnstalleerd, met uitzondering van essentiële cookies die nodig zijn voor het browsen en het plaatsen van bestellingen op https://www.benefitcosmetics.com/nl-be en voor het beheer van de activiteit van Benefit Cosmetics.

Als u niet wilt dat Benefit Cosmetics enkele of alle cookies installeert, kunt u ons op de hoogte brengen van uw keuzes via de tool voor het beheer van cookietoestemming, die toegankelijk is via de cookie-informatiestrook die wordt weergegeven wanneer u onze website voor het eerst gebruikt.

(ii) Keuzes aangeboden door de privacybrowseruitbreiding

Met de privacybrowseruitbreiding kunt u de cookies kiezen die op uw terminal kunnen worden geïnstalleerd, met uitzondering van essentiële cookies die nodig zijn voor het browsen en het plaatsen van bestellingen op https://www.benefitcosmetics.com/nl-be en voor het beheer van de activiteit van Benefit Cosmetics.

Als u niet wilt dat Benefit Cosmetics enkele of alle cookies installeert, kunt u ons op de hoogte brengen van uw keuzes via de privacybrowseruitbreiding, die toegankelijk is via de cookie-informatiestrook die wordt weergegeven wanneer u onze website voor het eerst gebruikt.

(iii) De keuzes die door uw browsersoftware worden aangeboden (bijv. Internet Explorer, Safari, Firefox, Google Chrome, enz.).

U kunt uw browserinstellingen naar wens aanpassen, zodat cookies ofwel (a) worden geaccepteerd en geregistreerd op uw terminal, ofwel (b) worden geweigerd.

a. Instemmen met cookies

Als uw browsersoftware is ingesteld om de registratie van cookies op uw terminal te accepteren, worden de cookies die zijn ingebouwd in de pagina's en inhoud die u hebt geraadpleegd, automatisch geregistreerd op uw terminal.

b. Cookies weigeren

U kunt uw browsersoftware zo instellen dat:

 • u regelmatig wordt gevraagd of u cookies wilt accepteren of weigeren voordat een cookie kan worden geregistreerd;
 • u weigert de registratie van cookies op uw terminal systematisch.

Belangrijk: Elke aanpassing van de instellingen van uw browsersoftware met betrekking tot het accepteren of weigeren van cookies kan uw surfgedrag op het internet en uw voorwaarden voor toegang tot bepaalde diensten die het gebruik van deze cookies vereisen, wijzigen.

Door bijvoorbeeld bepaalde essentiële cookies te weigeren, is het mogelijk dat u geen bestellingen meer kunt plaatsen op onze website.

Als u ervoor kiest om de registratie van cookies op uw terminal te weigeren of als u reeds geregistreerde cookies verwijdert, wijzen wij elke verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van de verminderde prestaties van onze diensten die voortvloeien uit het feit dat wij niet in staat zijn om de cookies die nodig zijn voor hun prestaties en die u hebt geweigerd of verwijderd, te registreren of te raadplegen.

Keuzes maken, afhankelijk van uw browser

De instellingen variëren afhankelijk van het type browsersoftware. Over het algemeen vindt u meer informatie hierover in het hulpmenu van uw browsersoftware. Wij raden u daarom aan om naar uw instellingen te kijken om uit te vinden hoe u keuzes kunt maken met betrekking tot cookies