Terms & Conditions

Benebabe Help

VOORWAARDEN


Deze Voorwaarden vormen de officiële gebruiksvoorwaarden voor de website van Benefit op www.benefitcosmetics.com (“Benefit’s Website”), at m.benefitcosmetics.com (“Benefit’s mobile Website”), voor het blog van Benefit op blog.benefitcosmetics.com (“Benefit’s Blog”), en voor de applicaties van Benefit (inclusief Benefits microsites, sociale mediasites zoals Facebook en Twitter en Beoordelingen & Reviews en Vragen & Antwoorden) (“Benefits Applicaties”), (hierna gezamenlijk te noemen: de “Sites”). De content en diensten beschikbaar op de Sites worden u door Benefit Cosmetics LLC (“Benefit”, “wij”, “ons”, “onze”) op basis van de volgende voorwaarden geleverd. Bekijkt u ook ons Privacybeleid, onze Community Richtsnoeren en de andere voorwaarden die u in verband met bepaalde functionaliteit, bestelinformatie of acties op onze Sites kunt vinden. Door toegang te verkrijgen tot de Sites en/of deze te gebruiken erkent u dat u deze Voorwaarden en de overige richtsnoeren, beleidslijnen en voorwaarden geplaatst op de Sites heeft gelezen, begrijpt en daarmee instemt.

Benefit behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op ieder moment op een prospectieve wijze bij te werken of te wijzigen. Als wijzigingen worden doorgevoerd dan maken wij de aangepaste versie op deze webpagina beschikbaar en zullen wij de “Laatstelijk Bijgewerkt” datum, als hieronder aangeduid, bijwerken. Wij raden u derhalve aan om deze Voorwaarden te bekijken op het moment dat u producten van Benefit aanschaft dan wel anderszins gebruik van de Sites maakt. Door deze Sites te gebruiken stemt u in gebonden te zijn aan de Voorwaarden als op het moment van uw toegang op de Sites geplaatst. Als u niet instemt met gebondenheid aan de Voorwaarden bezoekt u de Sites dan niet en doe geen aankopen.

 

Bindende Overeenkomst


Deze Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en ons. Door onze Sites te gebruiken en/of u te registreren bevestigt u dat u ten minste 18 jaar oud bent dan wel de juridische meerderjarigheid in uw jurisdictie, al naar gelang hetgeen ouder is, heeft bereikt en volledig bekwaam en competent om de voorwaarden, condities, verplichtingen, verklaringen en verantwoordelijkheden als in deze Voorwaarden uiteengezet aan te gaan en om u aan deze Voorwaarden te houden en deze na te leven.

 

Intellectueel Eigendom


Alles op of gebruikt in verband met onze Sites, inclusief maar niet beperkt tot Benefits naam en logo, productafbeeldingen en –omschrijvingen, Site-ontwerp, de uitstraling van de Sites, tekst, grafische afbeeldingen, knopiconen, afbeeldingen, audiofragmenten, paginakoppen, handelsmerken, content, de selectie en ordening daarvan en alle programmatuur, is eigendom van of gelicentieerd aan Benefit en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale wetgeving, inclusief wetgeving op het gebied van auteursrechten en handelsmerken. Toestemming wordt verleend om delen van de Sites elektronisch te kopiëren en in papieren vorm te printen met het oog op het plaatsen van een bestelling bij Benefit dan wel voor niet commercieel gebruik. Enig ander gebruik van de materialen op de Sites – inclusief reproductie voor doeleinden anders dan hierboven toegestaan, modificatie, distributie, herpublicatie, doorgifte, weergave of uitvoering – zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Benefit is ten strengste verboden. Gebruik op welke wijze dan ook van materialen op de Sites in verband met een product of dienst die niet door Benefit wordt aangeboden dat naar alle waarschijnlijkheid verwarring onder klanten zal veroorzaken dan wel op een wijze die Benefit in diskrediet zal brengen of diens goede naam zal schaden is eveneens verboden.

U mag geen data-onderschepping, robots of vergelijkbare hulpmiddelen voor het verzamelen en inwinnen van gegevens op de Sites of een deel van de Sites gebruiken. U mag geen mechanismen opgenomen op de Sites ter voorkoming van ongeautoriseerde reproductie of distributie van de content of materialen vervat op de Sites omzeilen.

 

Onnauwkeurigheidsdisclaimer


Van tijd tot tijd kan er informatie op de Sites staan die typefouten, onnauwkeurigheden of omissies met betrekking tot productomschrijvingen, prijzen en beschikbaarheid bevat. Benefit behoudt zich het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of omissies te corrigeren en informatie op enig moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken (ook nadat u uw bestelling heeft geplaatst). Wij behouden ons het recht voor om voor afronding uw bestelling te weigeren indien de bestelling op onnauwkeurige informatie is gebaseerd.

Ondanks dat wij alle redelijke inspanningen zullen leveren om zeker te stellen dat de informatie verschaft op de Sites nauwkeurig is, kunnen wij de nauwkeurigheid, beschikbaarheid, volledigheid en betrouwbaarheid van welke informatie, gegevens of content op de Site dan ook niet garanderen. De content op de Site wordt uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid of beschikbaarheid van informatie doorgegeven of beschikbaar gesteld via de Sites. De informatie aangeboden op de Sites kan uit een verscheidenheid aan bronnen worden samengesteld. Voor meer details wordt verwezen naar de “Disclaimersectie”.

 

Behoorlijk Gebruik van de Sites


U stemt ermee in dat u de Sites zult gebruiken in overeenstemming met alle toepasselijke lokale, regionale, nationale en internationale wetgeving, regelgeving en regels, inclusief wetgeving met betrekking tot de doorgifte van technische gegevens uitgevoerd vanuit het land van uw woonplaats en alle Amerikaanse uitvoercontrolewetgeving. Schending van het vorenstaande kan onmiddellijke beëindiging van deze Voorwaarden ten gevolge hebben en kan ertoe leiden dat u onderhevig bent aan regionale en federale boetes en overige juridische gevolgen. Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om uw gebruik van de Sites te onderzoeken om (a) vast te stellen of een schending van deze Voorwaarden heeft plaatsgevonden of (b) toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridisch proces of officieel verzoek wordt nageleefd.

U mag de Sites niet op een manier gebruiken die onze servers of netwerken kan beschadigen, onbruikbaar maakt, overbelast of benadeelt of het gebruik en genot van de Sites door een derde in de weg staat. U mag niet proberen om door middel van hacken, wachtwoordonderschepping of andere middelen ongeautoriseerde toegang tot diensten, gebruikersaccounts, computersystemen of netwerken te verkrijgen. Wij kunnen juridische en technische hulpmiddelen inzetten ter voorkoming van schending van deze bepaling en ter handhaving van deze voorwaarden.

Bepaalde delen van de Sites zijn voor toegang onderhevig aan een wachtwoord. U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor al het handelen en nalaten dat binnen uw account met gebruik van uw wachtwoord plaatsvindt. Als u vermoedt dat iemand uw wachtwoord of account zonder uw toestemming gebruikt dan dient u ons onmiddellijk op de hoogte te stellen. Wij behouden ons het recht voor om ter naleving van toepasselijke wetgeving en rechtmatige officiële verzoeken toegang tot informatie te verkrijgen en deze te openbaren.

 

Derden


Benefit kan van tijd tot tijd links naar andere websites of applicaties (hierna gezamenlijk te noemen: “Websites van Derden”) opnemen als een dienst aan hen die in dergelijke informatie zijn geïnteresseerd. Links naar Websites van Derden kunnen ook door derden op Benefits Blog en Benefits Applicaties worden geplaatst. Benefit houdt geen toezicht op content aanwezig op Websites van Derden en keurt dit evenmin goed en heeft daar ook geen controle over. Het opnemen van links naar Websites van Derden impliceert geen enkel verband of relatie tussen Benefit en de Website van de Derde en Benefit garandeert de nauwkeurigheid of volledigheid van content op een Website van een Derde niet en onderschrijft en neemt dit eveneens niet aan. Benefit is niet verantwoordelijk voor het bijwerken of beoordelen van content van Websites van Derden. U gebruikt Websites van Derden op uw eigen risico. Links naar Websites van Derden impliceert geen juridische bevoegdheid om beschermde rechten van anderen opgenomen in de links te gebruiken. Als u deze links gebruikt dan zult u de Sites verlaten.

Bepaalde functionaliteit op de Sites kan interacties die u tussen de Sites en een website of dienst van een derde start toestaan (“sociale functies”) als u ervoor kiest om sociale functies te gebruiken dan kan informatie die u plaatst of toegang toe verschaft publiekelijk op de Sites worden weergegeven of door de dienstverlener van de sociale functie die u gebruikt. Dienovereenkomstig, als u informatie op een platform van een derde plaatst waarbij naar de site wordt verwezen (bijvoorbeeld door een hashtag in combinatie met Benefit in een tweet of statusupdate te gebruiken) dan kan uw post in overeenstemming met de voorwaarden van de website of dienst van de derde op onze Sites worden geplaatst. Benefit en de derde kunnen ook toegang tot bepaalde informatie over u en uw gebruik van de site en de site of dienst van de derde hebben. Voorts kunnen wij informatie over u ontvangen als andere gebruikers van een website van een derde ons toegang tot hun profiel verschaffen en u één van hun “connecties” bent of informatie over u is anderszins toegankelijk via uw “connectiewebpagina”, profielpagina of vergelijkbare pagina op een sociale netwerksite of andere website of interactieve dienst van een derde. De informatie die wij in verband met sociale functies verzamelen is onderhevig aan Benefits Privacybeleid. De informatie verzameld en opgeslagen door de derde blijft onderhevig aan de privacyprocedures van de derde, inclusief het door de derde doorgaan met het delen van informatie met ons, de soort gedeelde informatie en uw keuzes voor wat betreft hetgeen voor anderen op de website of dienst van de derde zichtbaar is.

 

Gebruik van Producten en Diensten


De producten en diensten beschikbaar op de Sites, inclusief monsters die Benefit u ter beschikking kan stellen, zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Alle materialen en informatie verschaft door Benefit zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijke educatieve of informatieve doeleinden. De verklaringen over producten die niet door de Amerikaanse Warenautoriteit (“Food and Drug Administration”) zijn beoordeeld en de gerapporteerde resultaten, waar van toepassing, vinden niet noodzakelijkerwijs bij iedereen plaats. De verklaringen en producten zijn niet bedoeld om een aandoening of ziekte te diagnosticeren, behandelen, genezen of voorkomen. Alle producten dienen strikt in overeenstemming met hun instructies, voorzorgsmaatregelen en richtsnoeren te worden gebruikt. U dient altijd de ingrediënten van producten te controleren om aldus eventuele allergische reacties te voorkomen.

Gebruik van de Sites is niet bedoeld als alternatief voor professioneel medisch advies: deze Sites zijn uitsluitend onlinewinkels voor gespecialiseerde schoonheidsproducten. Raadpleeg uw eigen arts of zorgverlener voor wat betreft het gebruik van goederen, producten of informatie ontvangen via de Sites voordat u deze gebruikt of daarop vertrouwt. Uw arts of zorgverlener dient zich bezig te houden met medische vragen, bezorgdheden en beslissingen omtrent de mogelijke behandeling van een medische aandoening. Benefit geeft geen antwoorden of is niet voornemens antwoorden te geven op medische vragen en deze Sites vormen geen alternatief voor een medisch professional of medische hulpmiddelen. Benefit biedt zichzelf niet aan als een arts noch wordt dit verondersteld. De Sites bieden niet bewust medicijnen of medische behandelingen op recept aan.

U mag producten of diensten die u via Benefit aanschaft dan wel anderszins via Benefit ontvangt niet verkopen of wederverkopen. Benefit behoudt zich het recht voor om, met of zonder kennisgeving, de hoeveelheid van een te vervullen bestelling of aan u te verschaffen producten of diensten te annuleren of te verminderen als Benefit, naar eigen goeddunken, van mening is dat dit in strijd met deze Voorwaarden mocht zijn.

Op grond van Propositie 65 van de Staat Californië hebben consumenten in Californië recht op speciale waarschuwingen voor producten die chemische stoffen bevatten waarvan de Staat Californië weet dat deze kanker en geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade kunnen veroorzaken als dergelijke producten consumenten boven bepaalde grensniveaus aan deze chemische stoffen blootstellen. Wij hechten waarde aan de veiligheid van onze klanten en hopen dat de volgende informatie u helpt bij uw aankoopbeslissingen.

Wij geven de volgende waarschuwing voor producten gelinkt naar deze pagina:

WAARSCHUWING: Dit product bevat chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat deze kanker en geboorteafwijkingen of andere reproductieve schade kunnen veroorzaken.

 

Kleurinformatie


Ondanks dat Benefit tracht om de kleuren van producten nauwkeurig weer te geven zullen de daadwerkelijke kleuren die u ziet afhangen van het apparaat dat u gebruikt om het product te bekijken en deze kunnen niet nauwkeurig zijn.

 

Terugbetalingsbeleid


Voor aankopen gedaan op Benefits Website, bekijk het restitutie- en retourneringsbeleid.here.

Voor aankopen bij Benefit Cosmetics boetieks ruilen of geven wij u krediet binnen een periode van 30 dagen bij inlevering van een geldig aankoopbewijs. Voor contante terugbetaling is een origineel aankoopbewijs vereist en voor terugbetaling op een cheque dient dit binnen 10 dagen na aankoop en verzending plaats te vinden. Retourneringen na de periode van 30 dagen worden uitsluitend geruild. Retourneringen worden na 45 dagen niet meer geaccepteerd.

Raadpleeg voor aankopen bij Benefit Cosmetics verkooppunten het retourneringsbeleid van de winkelier.

 

Mobiele Diensten


Als u via uw mobiele telefoon toegang tot de Sites verkrijgt dan brengen wij op dit moment niets voor dergelijke toegang in rekening. Let erop dat de normale tarieven en prijzen van uw dienstverlener, zoals tarieven voor tekstberichten of datakosten, wel van toepassing zijn.

 

Disclaimer


BENEFIT MAAKT DE SITES EN HUN CONTENT BESCHIKBAAR OP EEN “ZOALS HET IS” BASIS EN DOET GEEN ENKELE VERKLARING EN BIEDT GEEN ENKELE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN OOK, UITDRUKKELIJK DAN WEL STILZWIJGEND, MET BETREKKING TOT HET FUNCTIONEREN VAN DE SITES, DE INFORMATIE, CONTENT, MATERIALEN OF PRODUCTEN OPGENOMEN OP DE SITES. VOOR ZOVER DOOR DE WET TOEGESTAAN DOET BENEFIT AFSTAND VAN AL DERGELIJKE VERKLARINGEN EN GARANTIES, INCLUSIEF BIJVOORBEELD GARANTIES VOOR WAT BETREFT VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. VOORTS VERKLAART EN BIEDT BENEFIT GEENSZINS DE GARANTIE DAT DE INFORMATIE TOEGANKELIJK VIA DE SITES NAUWKEURIG, VOLLEDIG OF ACTUEEL IS. BENEFIT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK VOORTKOMEND UIT OF VERBAND HOUDEND MET HET GEBRUIK VAN DE SITES. DIT BETREFT EEN ALLESOMVATTENDE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID DIE VAN TOEPASSING IS OP ALLE SCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, VERLIES VAN GEGEVENS, GEDERFD INKOMEN OF GEDERFDE WINST, VERLIES VAN OF SCHADE AAN EIGENDOM EN VORDERINGEN VAN DERDEN.

 

Beperking van Aansprakelijkheid


BEHOUDENS VOOR ZOVER VOORZIEN IN DE DISCLAIMERSECTIE HIERBOVEN VORMT UW UITSLUITENDE EN ENIGE RECHTSMIDDEL IN GEVAL VAN EEN ANDER GESCHIL MET ONS MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SITES HET STOPZETTEN VAN UW GEBRUIK VAN DE SITES. IN GEEN GEVAL ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID, OF DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONZE AGENTEN, VERBONDEN ONDERNEMINGEN, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN VERTEGENWOORDIGERS, VOOR VORDERINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE SITES IN TOTAAL MEER BEDRAGEN DAN DE DOOR U BETAALDE VERGOEDING VOOR DE SPECIFIEKE RELEVANTE DIENST GEDURENDE EEN PERIODE VAN ÉÉN JAAR DAN WEL DE KOSTEN VAN HET RELEVANTE PRODUCT. UW UITSLUITENDE EN ENIGE RECHTSMIDDEL VOOR EEN GESCHIL IN GEVAL VAN EEN PRODUCT AANGESCHAFT OP DE SITES VORMT TERUGBETALING VAN DE BETAALDE PRIJS OF VERVANGING VAN HET PRODUCT ALS MEER IN HET BIJZONDER OMSCHREVEN IN DE AANKOOPVOORWAARDEN.

WIJ, ONZE AGENTEN, VERBONDEN ONDERNEMINGEN, DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN VERTEGENWOORDIGERS ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF BIJKOMENDE SCHADE VOORTKOMEND UIT UW GEBRUIK VAN, OF DE ONMOGELIJKHEID VAN GEBRUIK VAN, OF HET VERTROUWEN OP DE SITES OF EEN PRODUCT GEADVERTEERD OF VERKOCHT OP DE SITES. DEZE UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING OP ALLE VORDERINGEN OP GROND VAN GEDERFDE WINST, VERLOREN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, LICHAMELIJK LETSEL, WERKONDERBREKINGEN, COMPUTERSTORING OF –DEFECT OF ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIES, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE WAREN DAN WEL OP DE HOOGTE HADDEN MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. OMDAT SOMMIGE STATEN OF JURISDICTIES DE UITSLUITING OF DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAN GELDT VOOR DERGELIJKE STATEN EN JURISDICTIES DAT ONZE AANSPRAKELIJKHEID, EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONZE DOCHTERMAATSCHAPPIJEN EN VERBONDEN ONDERNEMINGEN, ZAL ZIJN BEPERKT VOOR ZOVER DOOR DE WET TOEGESTAAN.

WIJ ONDERSCHRIJVEN GEENSZINS DE NAUWKEURIGHEID OF BETROUWBAARHEID VAN EEN MENING, INFORMATIE, ADVIES OF VERKLARING OP DE SITES EN ZIJN DAAR EVENMIN VERANTWOORDELIJK VOOR. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES OF SCHADE VEROORZAAKT DOOR HET DOOR U VERTROUWEN OP INFORMATIE VERKREGEN VIA DE CONTENT VAN DE SITES OF HET GEBRUIK VAN EEN PRODUCT GEADVERTEERD EN VERKOCHT OP DE SITES. HET VALT ONDER UW EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID OM DE NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID OF BRUIKBAARHEID VAN INFORMATIE, EEN MENING, ADVIES OF ANDERE BESCHIKBARE CONTENT BESCHIKBAAR VIA DE SITES TE BEOORDELEN. RAADPLEEG PROFESSIONALS, WAAR VAN TOEPASSING, VOOR WAT BETREFT DE EVALUATIE VAN SPECIFIEKE INFORMATIE, EEN SPECIFIEKE MENING, SPECIFIEK ADVIES OF ANDERE CONTENT OP DEZE SITES.

 

Gebruikerscontent


Gebruikers van onze Sites hebben de mogelijkheid om bepaalde content op onze Sites te plaatsen, zoals opmerkingen op Benefits Blog, beoordelingen bij onze Beoordelings- & Reviewfuncties en vragen en antwoorden bij onze Vragen- & Antwoordendienst (“Gebruiker Gegenereerde Content”). Alle Gebruiker Gegenereerde Content dient in overeenstemming te zijn met de Community Richtsnoeren. De Community Richtsnoeren vormen een bindend onderdeel van deze Voorwaarden. Zorgt u er dus voor dat u de Community Richtsnoeren nauwkeurig doorleest bij het bekijken van de Sites.

 

Auteursrechtbeleid


Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een wijze die een inbreuk op auteursrechten vormt, verschaft u de (hieronder genoemde) auteursrechtenagent aangewezen door Benefit dan schriftelijk van de volgende informatie in overeenstemming met de Digitaal Millennium Auteursrechtenwet (17 U.S.C. 512 e.v.): 1. Een fysieke of elektronische handtekening van de persoon die geautoriseerd is om namens de auteursrechtgerechtigde te handelen; 2. Een omschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop inbreuk wordt geclaimd; 3. Een omschrijving van het materiaal waarvan u claimt dat dit inbreuk maakt en waar dit zich op de Sites bevindt; 4. Uw adres, telefoonnummer en emailadres; 5. Een door u te goeder trouw opgestelde verklaring dat u van mening bent dat het betwiste gebruik niet door de auteursrechtgerechtigde, zijn agent of de wet is geautoriseerd; 6. Een verklaring waarin u instemt met de jurisdictie van de Amerikaanse Rechtbank voor het juridisch arrondissement dat bij uw adres hoort of, indien uw adres buiten de Verenigde Staten is gelegen, voor een juridisch arrondissement waarbinnen Benefit is gevestigd en dat u dagvaardingen zult accepteren van de persoon die de kennisgeving heeft verricht of een agent van dergelijke persoon; en 7. Een verklaring van u, op straffe van meineed, dat de voornoemde informatie nauwkeurig is en dat u bevoegd bent te handelen namens de auteursrechtgerechtigde.

Als u een dergelijke kennisgeving ontvangt dan kunt u schriftelijk een tegenkennisgeving bij de aangewezen agent indienen die de volgende informatie bevat. Om doeltreffend te zijn dient de tegenkennisgeving een schriftelijke communicatie te zijn die het volgende bevat:

  1. Uw fysieke of elektronische handtekening;
  2. Identificatie van het materiaal dat verwijderd is of waar toegang toe onmogelijk is gemaakt en de locatie waar het materiaal beschikbaar was voordat het werd verwijderd of de toegang onmogelijk werd gemaakt;
  3. Een door u te goeder trouw opgestelde verklaring, op straffe van meineed, dat het materiaal is verwijderd of toegang daartoe onmogelijk is gemaakt ten gevolge van een vergissing of verkeerde identificatie van het te verwijderen materiaal of de onmogelijk te maken toegang; en 4. Uw naam, fysiek adres en telefoonnummer en een verklaring dat u instemt met de jurisdictie van een Federale Rechtbank voor het juridisch arrondissement waarbinnen uw adres is gelegen of, indien uw adres buiten de Verenigde Staten is gelegen, voor een juridisch arrondissement waar wij zijn gevestigd en dat u dagvaardingen zult accepteren van de persoon die de kennisgeving van verondersteld inbreuk makend materiaal heeft verricht of een agent van dergelijke persoon.

Benefits Aangewezen Agent voor claims betreffende inbreuk op auteursrechten kan bereikt worden via:

  • Auteursrechtenagent Benefit Cosmetics LLC
  • 225 Bush Street, 20ste Verdieping
  • San Francisco, CA 94104
  • Email: legal@benefitcosmetics.com
  • Fax: (415) 343-7175

NB: De vorenstaande contactinformatie wordt uitsluitend verschaft voor het op de hoogte stellen van Benefit dat inbreuk gemaakt kan zijn op auteursrechtelijk beschermd materiaal. Alle overige vragen dienen gericht te worden aan onze klantenservice via nummer 800-781-2336 of door gebruik te maken van ons online inzendformulier.

 

Vrijwaring


U stemt ermee in Benefit (en haar functionarissen, directeuren, agenten, dochtermaatschappijen, joint ventures, werknemers en derde-dienstverleners) te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen en voor alle claims, vorderingen, verzoeken, verliezen, aansprakelijkheden, kosten, onkosten, verplichtingen en schaden van welke aard en soort dan ook, bekend dan wel onbekend, inclusief redelijke advocatenkosten, voortkomend uit (a) uw gebruik van of toegang tot de Sites; (b) uw schending van een bepaling van deze Voorwaarden; (c) een inbreuk op deze Voorwaarden; (d) uw schending van wetgeving of de rechten van een derde (inclusief, maar niet beperkt tot, een auteursrecht, eigendoms- of privacyrecht); of (e) een claim dat content door u bij de Sites aangeleverd aan een derde schade heeft berokkend. Deze vrijwaringsverplichting zal blijven voortbestaan na beëindiging van deze Voorwaarden en uw gebruik van de Sites.

 

Toepasselijk Recht en Jurisdictie


Deze Voorwaarden en alle vragen met betrekking tot uitvoering, interpretatie, schending of handhaving van deze Voorwaarden of uw of onze rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden op grond daarvan worden beheerst door het recht van de Staat Californië.

 

Arbitrage


DE ARBITRAGEBEPALING / BEPALING TEGEN REPRESENTATIEVE VORDERINGEN IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP INWONERS VAN DE VERENIGDE STATEN EN AANKOPEN VERRICHT BINNEN DE VERENIGDE STATEN.

U stemt ermee in dat exclusieve jurisdictie met betrekking tot een geschil, claim of vordering op enigerlei wijze verband houdend met de Sites door middel van bindende arbitrage zal worden beslecht. Alle geschillen tussen u en Benefit van welke aard dan ook die voortkomen uit uw gebruik of genot van de Sites zal ter kennis worden gebracht van Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. (“JAMS”) voor bindende arbitrage in overeenstemming met haar regels op dat moment van kracht in de Staat Californië ten overstaan van één arbiter in gezamenlijk overleg door beide partijen te benoemen. Partijen komen overeen de gemaakte arbitragekosten gelijk te delen. Geschillenbeslechtingsprocedures vinden uitsluitend op individuele basis plaats en niet als groepsvordering, geconsolideerde of representatieve vordering.

 

Internationale Bezoekers en Verzending


Wij doen geen verklaringen dat materialen vervat op de Sites of producten omschreven of aangeboden op de Sites geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik in jurisdicties buiten de Verenigde Staten of dat deze Voorwaarden voldoen aan de wetgeving van een ander land. Bezoekers die de Sites gebruiken en buiten de Verenigde Staten woonachtig zijn doen dit op hun eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van alle wetgeving, als en voor zover lokale wetgeving van toepassing is. U stemt ermee in dat u geen toegang tot de Sites zult verkrijgen vanuit gebieden waar de content daarvan onrechtmatig is en dat u, en niet Benefit, verantwoordelijk bent voor naleving van toepasselijke lokale wetgeving.

Internationale bestellingen kunnen bij aankomst onderhevig zijn aan invoerbelasting, douanerechten en vergoedingen geheven door de douaneautoriteiten van uw land. Bij het plaatsen van een bestelling bij BenefitCosmetics.com is de ontvanger van de zending de geregistreerde invoerder en is verantwoordelijk voor alle invoerheffingen alsmede voor naleving van alle wet- en regelgeving van het land van bestemming. Benefit Cosmetics int geen heffingen en belastingen en, hoe slim wij ook mogen zijn, wij kunnen niet voorspellen wat uw specifieke kosten zullen zijn. Douanebeleidsregels verschillen van land tot land, neemt u voor meer informatie dus contact met uw lokale douanekantoor op.

 

Fraudebeschermingsprogramma


Als onderdeel van de verwerkingsprocedure van uw bestelling screenen wij alle ontvangen bestellingen op fraude en andere vormen van ongeautoriseerde of onrechtmatige handelingen. Benefit behoudt zich het recht voor om vanwege vermoedelijke fraude of ongeautoriseerde of onrechtmatige handelingen het verwerken van een bestelling te weigeren of om een terugbetaling te doen. Indien dit het geval is dan kan Benefit uw bestelling weigeren of onze klantenserviceafdeling kan via het door u verschafte telefoonnummer contact met u opnemen om uw bestelling te bevestigen. We behouden ons ook het recht voor om vanwege vermoedelijke fraude of ongeautoriseerde of onrechtmatige handelingen accounts te annuleren, verzending naar bepaalde adressen te weigeren of terugbetalingen of concessies achter te houden. Benefit neemt deze maatregelen om Benefits klanten en Benefit zelf te beschermen tegen fraude en andere ongeautoriseerde of onrechtmatige handelingen.

 

Geen Wederverkopersactiviteit


De producten en diensten beschikbaar op de Sites, inclusief monsters die Benefit u mogelijkerwijs verschaft, zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik. U mag de producten of diensten die u bij Benefit aanschaft dan wel anderszins van Benefit ontvangt niet verkopen of wederverkopen. Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken en met of zonder kennisgeving, de hoeveelheid van een bestelling te annuleren of te verminderen of om terugbetalingen of concessies achter te houden ten opzichte van personen waarvan wij vermoeden dat zij betrokken zijn bij verdachte wederverkopersactiviteiten dan wel dat zij anderszins inbreuk op deze Voorwaarden maken. Wij kunnen, onder andere, op basis van factoren als bestelfrequentie, bedrag en hoeveelheid verdachte wederverkopersactiviteiten aannemen.

 

Opmerkingen, Terugkoppeling en Andere Inzendingen


Benefit ontvangt graag uw opmerkingen en terugkoppeling met betrekking tot de Sites en Benefits producten en diensten. Informatie, materialen, suggesties, ideeën of opmerkingen verzonden aan Benefit worden niet vertrouwelijk of als auteursrechtelijk beschermd of geheime handelsinformatie behandeld en door dergelijke informatie in te zenden kent u Benefit een onherroepelijke en onbeperkte licentie toe om dergelijke informatie voor welk doel dan ook te gebruiken, wijzigen, reproduceren, doorgeven, weergeven en distribueren. Tenzij door de wet vereist zal Benefit zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming uw volledige naam niet in verband met dergelijke informatie, materialen, suggesties, ideeën of opmerkingen gebruiken.

 

Geen Afstand


Het nalaten van Benefit om aan te dringen op strikte naleving van een bepaling van deze Voorwaarden zal niet worden begrepen als het afstand doen van dergelijke bepaling. Voorts zal het geen invloed hebben op de mogelijkheid van Benefit om een andere bepaling vervat in deze Voorwaarden te handhaven. U stemt ermee in dat ongeacht een andersluidend statuut of andersluidende wettelijke bepaling een claim of actie voortkomend uit of verband houdend met gebruik van de Sites of deze Voorwaarden binnen één (1) jaar na het voorvallen van dergelijke claim of actie zal worden ingesteld en anders zal deze voor de rest verjaren.

 

Scheidbaarheid


Als een bepaling van deze Voorwaarden door een rechter van een bevoegde jurisdictie geacht wordt onrechtmatig, nietig of op welke grond dan ook onuitvoerbaar te zijn dan wordt de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen daardoor niet geraakt.

 

Ingangsdatum: 9/4/2014

Laatstelijk Bijgewerkt: 20/5/2016

Brows PlayBrows Reco
Bedankt, gorgeous!