Ušetřete svůj čas a rezervujte si schůzku online! NAJÍT OBCHOD!

PODMÍNKY POUŽITÍ

 

Tyto Podmínky představují oficiální podmínky používání webových stránek společnosti Benefit na adrese www.benefitcosmetics.com („webové stránky Benefit“), na adrese m.benefitcosmetics.com („mobilní webové stránky Benefit“), blogu společnosti Benefit na adrese blog.benefitcosmetics.com („blog Benefit“), a v aplikacích společnosti Benefit (včetně mikrostránek společnosti Benefit, sociálních sítí, jako např. Facebook a Twitter, a Hodnocení a recenze a Otázky a odpovědi) („aplikace společnosti Benefit“), (společně dále jako „stránky“). Obsah a služby dostupné na stránkách vám poskytuje společnost Benefit Cosmetics LLC („Benefit“, „nám“, „naše“, „my“ apod.) v souladu s následujícími podmínkami. Seznamte se prosím také s našimi Zásadami ochrany osobních údajů, Pravidly komunity

a ostatními podmínkami a zásadami, s nimiž se můžete setkat na našich stránkách v souvislosti s určitými funkcemi, informacemi týkajícími se objednávek a propagačních akcí. Přístupem na tyto stránky a jejich používáním souhlasíte s tím, že jste si přečetli, porozuměli a že závazně souhlasíte s těmito Podmínkami a ostatními zásadami, pravidly a podmínkami uvedenými na těchto stránkách.

Společnost Benefit si vyhrazuje právo kdykoli tyto Podmínky aktualizovat nebo měnit. Dojde-li ke změnám, zpřístupníme revidovanou verzi na těchto webových stránkách, a provedeme aktualizaci data „Poslední aktualizace“. Z tohoto důvodu vám doporučujeme, abyste si tyto Podmínky a ustanovení přečetli vždy, když budete kupovat produkty od společnosti Benefit nebo jinak používat tyto stránky. Používáním těchto stránek souhlasíte, že se zavazujete dodržovat podmínky uvedené na stránkách platných v okamžiku vašeho přístupu. Vezměte prosím na vědomí níže uvedené ustanovení, které vyžaduje rozhodčí řízení u všech nároků, které byste mohli vůči společnosti Benefit vznést. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ JE NÁSTROJ, KDY PŘI ROZHODOVÁNÍ O VAŠEM NÁROKU NEBUDETE MÍT PRÁVO NA SOUDCE A POROTU, A TOHOTO PRÁVA SE VZDÁVÁTE.

Závazná smlouva

Tyto Podmínky tvoří právně závaznou smlouvu mezi vámi a námi. Používáním našich stránek potvrzujete, že jste starší 18 let a že disponujete způsobilostí k právním úkonům a můžete přijmout podmínky, závazky, prohlášení a povinnosti stanovené níže v těchto Podmínkách použití a že se budete těmito Podmínkami použití řídit.

Duševní vlastnictví

Vše, co se nachází nebo používá v souvislosti s našimi stránkami, což zahrnuje mimo jiné název a logo společnosti Benefit, vyobrazení a popisů produktů, návrh stránek, vzhled a způsob použití stránek, text, grafiku, ikony tlačítek, obrázky, zvukové klipy, záhlaví stránek, obchodní značky, obsah, jejich výběr a uspořádání a veškerý software vlastní nebo na základě licence používá společnost Benefit, přičemž to vše je chráněno zákony USA a mezinárodními zákony, včetně zákonů upravující autorská práva a ochranné známky. Tímto je povoleno elektronicky kopírovat a tisknout v tištěné podobě části těchto stránek pro účely podání objednávky u společnosti Benefit nebo pro nekomerční účely. Jakékoli jiné použití materiálů na těchto stránkách, včetně kopírování pro jiné účely, než které jsou povoleny výše, úpravy, šíření, opětovné zveřejnění, přenášení, zobrazování nebo předvádění, bez předchozího písemného souhlasu společnosti Benefit je přísně zakázáno. Použití jakýchkoli materiálů na těchto stránkách v souvislosti s libovolným produktem či službami, které nenabízí společnost Benefit, způsobem, který by mohl zákazníky mást, nebo způsobem, který poškozuje nebo znevažuje společnost Benefit, je rovněž zakázáno.

Nesmíte se dopouštět vytěžování údajů, používání robotů nebo podobných nástrojů ke shromažďování a získávání údajů na těchto stránkách nebo vymezení jakékoli části těchto stránek. Nesmíte obcházet mechanismy použité na těchto stránkách za účelem prevence neoprávněného kopírování a šíření obsahu či materiálů obsažených na stránkách.

Odmítnutí odpovědnosti za nepřesnosti

Občas se na stránkách mohou vyskytnout informace obsahující typografické chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, jež se mohou týkat popisu, uvedených cen a dostupnosti produktů. Společnost Benefit si vyhrazuje právo opravit případné chyby, nepřesnosti nebo opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace, a to kdykoli bez předchozího oznámení (což zahrnuje i případy po zadání objednávky).

Přestože vynakládáme přiměřené úsilí, abychom zajistili přesnost informací uvedených na našich stránkách, neposkytujeme žádné záruky na přesnost a spolehlivost údajů, dat nebo obsahu na stránkách. Obsah na těchto stránkách je poskytován jen pro orientační účely. Neneseme žádnou odpovědnost za přesnost, užitečnost či dostupnost jakýchkoli informací, jež jsou zprostředkovávány a zpřístupňovány prostřednictvím těchto stránek. Informace obsažené na těchto stránkách mohou být shromažďovány z různých zdrojů. Bližší informace najdete níže uvedený v článku „Vyloučení odpovědnosti“.

Řádné používání stránek

Souhlasíte s tím, že budete používat tyto stránky v souladu se všemi platnými místními, státními, národními a mezinárodními zákony, předpisy a nařízeními, včetně všech zákonů týkajících se přenosu technických dat exportovaných ze země vašeho bydliště a všech zákonů upravujících regulaci exportu Spojených států amerických. Porušení některého z výše uvedeného může mít za následek okamžité ukončení platnosti těchto Podmínek a může vás vystavit státním a federálním postihům a jiným právním následkům. Vyhrazujeme si právo, které ovšem nezakládá povinnost, zkoumat vaše používání stránek, abychom (a) zjistili, zda došlo k porušení těchto Podmínek nebo (b) zda je v souladu s platnými zákony, nařízeními, zákonnými postupy či vládními požadavky.

Stránky nesmíte používat způsobem, který by mohl poškodit, deaktivovat, přetížit nebo narušit naše servery nebo sítě, nebo by mohl zasahovat do používání a užitku jakékoli jiné smluvní strany na těchto stránkách. Nesmíte se pokoušet získat neoprávněný přístup ke službám, účtům jiných uživatelů, počítačovým systémům nebo sítím prostřednictvím hackování, vytěžování hesel ani jinými prostředky. V souvislosti s tím můžeme uplatnit libovolná právní a technická opatření, abychom předcházeli porušování tohoto ustanovení a prosazovali tyto Podmínky.

Pro vstup do některých částí těchto stránek může být vyžadováno heslo. Souhlasíte s tím, že nesete odpovědnost za všechny činy nebo opomenutí, ke kterým dochází na vašem účtu při používání vašeho hesla. Domníváte-li se, že někdo použil vaše heslo nebo účet bez vašeho svolení, musíte nás o tom neprodleně informovat. Za účelem dodržování obecně platných zákonů a plnění zákonných vládních požadavků si vyhrazujeme právo na přístup k veškerým informacím a jejich zveřejnění, což mimo jiné zahrnuje uživatelská jména účtů a další informace.

Třetí strany

Společnost Benefit může čas od času jako službu subjektům, které mají o takové informace zájem, uvádět odkazy na jiné webové stránky a aplikace (souhrnně dále jako „webové stránky třetích stran“). Odkazy na webové stránky třetích stran mohou být také zveřejňovány třetími stranami na blogu a v aplikacích společnosti Benefit. Společnost Benefit obsah umístěný na webových stránkách třetích stran nesleduje, neschvaluje, ani nad ním nemá kontrolu. Zahrnutí odkazů na webové stránky třetích stran nepředstavuje spojení ani vztah mezi společností Benefit a webovými stránkami třetích stran Společnost Benefit nezaručuje, neschvaluje ani neproklamuje přesnost nebo úplnost obsahu na webových stránkách třetích stran. Společnost Benefit nenese odpovědnost za aktualizaci a kontrolu obsahu webových stránek třetích stran. Webové stránky třetích stran používáte na vlastní nebezpečí. Odkazy na webové stránky třetích stran nepředstavují právní zmocnění k užívání chráněných práv ostatních subjektů vázaných na tyto odkazy. V případě použití odkazů třetích stran opouštíte naše stránky.

Určité funkce na těchto stránkách mohou umožňovat interakce, které zahájíte mezi těmito stránkami a webovými stránkami či službami třetích stran („sociální funkce“). Pokud se rozhodnete využít sociální funkce, informace, které zveřejňujete příspěvkem nebo k nim poskytujete přístup, se mohou veřejně zobrazovat na těchto stránkách nebo prostřednictvím poskytovatele takových sociálních funkcí, které používáte. Obdobně pokud příspěvek zveřejníte na platformě třetí strany, jež odkazuje na tyto stránky (např. použitím znaku # (hashtagu) spojeného se společností Benefit při aktualizaci tweetu nebo stavu), může být váš příspěvek zveřejněn na našich stránkách v souladu s podmínkami webových stránek nebo služeb třetích stran. Společnost Benefit i třetí strana mohou mít přístup k určitým informacím o vás a vašem používání stránek a webových stránek nebo služeb třetích stran. Kromě toho o vás můžeme obdržet informace, pokud nám jiní uživatelé webových stránek třetích stran poskytnou přístup k jejich profilům a pokud jste jedním z jejich „přátel“, nebo jsou-li informace o vás jinak přístupné prostřednictvím vašich spojení, webových stránek, profilových stránek či obdobných stránek na sociálních sítích nebo webových stránkách nebo interaktivních službách třetích stran. Na informace, které shromažďujeme v souvislosti se sociálními funkcemi, se vztahují Zásady ochrany osobních údajů společnosti Benefit. Na informace shromažďované a uložené třetí stranou se i nadále vztahují postupy na ochranu soukromí třetí strany, včetně toho, zda s námi třetí strana nadále sdílí informace, typů sdílených informací a vašich rozhodnutí ohledně toho, co mohou ostatní zobrazit na webových stránkách nebo službách třetích stran.

 

Používání produktů a služeb

Produkty a služby dostupné na těchto stránkách, včetně vzorků produktů, které vám může společnost Benefit poskytnout, jsou určeny pro osobní použití. Veškeré materiály a informace předkládané společností Benefit jsou určeny pro použití pouze pro osobní vzdělávací a informativní účely. Prohlášení učiněná o produktech nebyla hodnocena americkým Úřadem pro kontrolu potravin a léčiv a uvedené výsledky, jsou-li uvedeny, se nemusí nutně vyskytnout u všech jedinců. Prohlášení a produkty nejsou určeny k diagnostice, léčbě, ošetření ani prevenci zdravotních problémů nebo onemocnění. Všechny produkty se musí používat striktně v souladu s návodem k použití, bezpečnostními opatřeními a příslušnými pokyny. Za účelem prevence potenciálních alergických reakcí je vždy nutné seznámit se se složením produktů.

Používání těchto stránek nenahrazuje odbornou lékařskou pomoc: tyto stránky představují výhradně internetový obchod se speciálními kosmetickými produkty. Ohledně používání zboží, produktů či informací získaných z těchto stránek se před jejich použitím nebo spoléháním se na ně poraďte se svým lékařem nebo zdravotnickým pracovníkem. Váš praktický lékař nebo zdravotnický pracovník by měl řešit veškeré lékařské otázky, problémy a rozhodnutí týkající se možné léčby jakéhokoli zdravotního stavu. Společnost Benefit neposkytuje ani nemá v úmyslu poskytovat odpovědi na otázky lékařské povahy a tyto stránky nenahrazují lékařský odborný nebo jiný zdravotnický zdroj. Společnost Benefit nepovažuje sebe sama za lékaře ani tak z její činnosti nevyplývá. Na těchto stránkách nejsou záměrně poskytovány žádné léky na předpis ani léčebné postupy.

Produkty nebo služby, které kupujete nebo jinak získáváte od společnosti Benefit, nesmíte prodávat ani přeprodávat. Společnost Benefit si vyhrazuje právo, i bez předchozího oznámení, zrušit nebo snížit množství libovolné objednávky, kterou má plnit, nebo produktů či služeb, která vám má poskytnout, o nichž se společnost Benefit dle vlastního uvážení domnívá, že mohou mít za následek porušení těchto Podmínek.

Kalifornský zákon na ochranu zdrojů pitné vody před chemickým znečištěním (tzv. Proposition 65) uděluje kalifornským spotřebitelům právo na speciální varování u produktů, které obsahují chemické látky, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady nebo jiné reprodukční újmy v případě, že takové produkty vystaví spotřebitele těmto chemickým látkám v množství překračujícím stanovenou prahovou hodnotou. Bezpečnost našich zákazníků je pro nás důležitá a doufáme, že níže uvedené informace vám pomohou při vašem rozhodování o koupi.

Proto poskytujeme následující varování týkající se produktů související s těmito stránkami:

VAROVÁNÍ: Tento produkt obsahuje chemické látky, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a vrozené vady či jiné reprodukční újmy.

Informace o barvách

Přestože společnost Benefit usiluje o to, aby barvy produktů zobrazovala co nejvěrněji, skutečné barvy, které vidíte, závisí na zařízení, které používáte k zobrazení produktu, a nemusí být tudíž přesné.

Zásady vracení peněz

Podmínky vztahující se na nákupy pořízené na webových stránkách společnosti Benefit jsou uvedeny zde.

Ve vztahu k nákupům uskutečněným v kamenných obchodech společnosti Benefit Cosmetics, provádíme výměnu za jiný produkt, nebo za nákup vystavíme dobropis do 30 dnů od nákupu, je-li předložen platný doklad o koupi. V případě vrácení hotovosti je nutné předložit originální stvrzenku o pokladním příjmu. V případě vrácení částky při úhradě šekem musí být splněna lhůta do 10 dnů od nákupu a zaúčtování. Vratky po lhůtě 30 dnů budou řešeny pouze výměnou za jiný produkt. Po 45 dnech vratky již nepřijímáme. V případě nákupu uskutečněného v kamenných obchodech společnosti Benefit Cosmetics, na který se vztahovala propagační akce nebo sleva, lze produkty pouze vyměnit, a to pouze do 30 dnů od nákupu s předložením stvrzenky. Hodnota zboží, za které bude produkt vyměněn, bude rovna původní kupní ceně produktu.

U nákupů na kioscích Benefit Cosmetics se seznamte se zásadami vracení produktů příslušného maloobchodníka.

Mobilní služby

Pokud na tyto stránky vstupujete z vašeho mobilního telefonu, v současnosti vám za tento vstup neúčtujeme žádné poplatky. Vezměte prosím na vědomí, že na použití mobilního přístupu se mohou vztahovat běžné sazby a poplatky vašeho mobilního operátora, jako např. poplatky za textové zprávy nebo čerpání dat.

Odmítnutí odpovědnosti

SPOLEČNOST BENEFIT POSKYTUJE TYTO STRÁNKY A JEJICH OBSAH „JAK STOJÍ A LEŽÍ“ A NEČINÍ ANI NEPOSKYTUJE ZÁRUKY ŽÁDNÉHO DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, S OHLEDEM NA PROVOZ TĚCHTO STRÁNEK NEBO INFORMACE NEBO ČI OBSAH NA TĚCHTO STRÁNKÁCH UVEDENÝ. SPOLEČNOST BENEFIT V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM ODMÍTÁ VŠECHNA TAKOVÁ PROHLÁŠENÍ A ZÁRUKY, VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. KROMĚ TOHO SPOLEČNOST BENEFIT NEPROHLAŠUJE ANI NEZARUČUJE, ŽE JSOU INFORMACE PŘÍSTUPNÉ PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO STRÁNEK PŘESNÉ, ÚPLNÉ NEBO AKTUÁLNÍ. SPOLEČNOST BENEFIT NEPONESE ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY LIBOVOLNÉHO DRUHU VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ TĚCHTO STRÁNEK NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM.

Omezení odpovědnosti

S VÝJIMKOU VÝŠE UVEDENÉHO USTANOVENÍ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI JE VAŠÍM JEDINÝM A VÝLUČNÝM OPRAVNÝM PROSTŘEDKEM V PŘÍPADĚ JAKÉHOKOLIV SPORU S NÁMI, JENŽ BY SE TÝKAL POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK, UKONČENÍ POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK VAŠÍ OSOBOU. NAŠE ODPOVĚDNOST NEBO ODPOVĚDNOST NAŠICH JEDNATELŮ, PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTŮ, DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ A ZÁSTUPCŮ VE VTZAHU K PRÁVNÍM NÁROKŮM TÝKAJÍCÍM SE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO STRÁNEK V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘEKROČÍ CELKOVOU ČÁSTKU POPLATKŮ, KTERÉ JSTE ZAPLATILI BĚHEM OBDOBÍ JEDNOHO ROKU ZA DOTYČNÉ KONKRÉTNÍ SLUŽBY NEBO NÁKLADY NA DOTYČNÝ PRODUKT.

MY, NAŠI JEDNATELÉ, PŘIDRUŽENÉ SUBJEKTY, DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI A ZÁSTUPCI NEPONESEME ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NAHODILÉ, NÁSLEDNÉ ŠKODY NEBO ŠKODY EXEMPLÁRNÍ POVAHY VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽÍVAT TYTO STRÁNKY. TYTO VÝJIMKY SE VZTAHUJÍ NA VEŠKERÉ PRÁVNÍ NÁROKY ZA UŠLÝ ZISK, ZTRÁTU DAT, ZTRÁTU PŘÍZNĚ, PŘERUŠENÍ PRÁCE, SELHÁNÍ NEBO PORUCHU POČÍTAČŮ, NEBO JAKÉKOLI JINÉ OBCHODNÍ ŠKODY NEBO ZTRÁTY, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE JSME VĚDĚLI NEBO MĚLI VĚDĚT O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD. VZHLEDEM K TOMU, ŽE NĚKTERÉ STÁTY NEBO JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁSLEDNÉ NEBO NAHODILÉ ŠKODY, V TAKOVÝCH STÁTECH NEBO JURISDIKCÍCH JSOU NAŠE ODPOVĚDNOST A ODPOVĚDNOST NAŠICH DCEŘINÝCH SPOLEČNOSTÍ A PŘIDRUŽENÝCH SUBJEKTŮ OMEZENA V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM. PŘIČEMŽ TOTO USTANOVENÍ JE VYMAHATELNÉ VE STÁTĚ NEW JERSEY.

NESCHVALUJEME ANI NENESEME ODPOVĚDNOST ZA PŘESNOST A SPOLEHLIVOST NÁZORŮ, INFORMACÍ, RAD ČI PROHLÁŠENÍ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. VAŠÍ POVINNOSTÍ JE POSOUDIT PŘESNOST, ÚPLNOST NEBO UŽITEČNOST INFORMACÍ, NÁZORŮ, RAD NEBO JINÉHO OBSAHU, JEŽ SE VYSKYTUJÍ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. ZA ÚČELEM POSOUZENÍ JAKÉKOLI KONKRÉTNÍ INFORMACE, NÁZORU, RADY NEBO OBSAHU NA TĚCHTO STRÁNKÁCH V PŘÍPADĚ POTŘEBY PROSÍM VYHLEDEJTE RADU ODBORNÍKŮ.

Uživatelský obsah

Uživatelé našich stránek mají možnost zveřejnit příspěvkem určitý obsah na našich stránkách, jako např. komentáře na blogu Benefit, recenze v rámci naší funkce Hodnocení a recenze, a otázky a odpovědi v naší stejnojmenné službě Otázky a odpovědi („obsah generovaný uživateli“). Veškerý obsah generovaný uživateli musí být v souladu s Pravidly komunity. Pravidla komunity představují závaznou část těchto Podmínek. Proto prosím dbejte na to, abyste se před procházením stránek seznámili s Pravidly komunity.

Autorská práva

Domníváte-li se, že vaše dílo bylo napodobeno způsobem, který představuje porušení autorských práv, poskytněte prosím zástupci společnosti Benefit jmenovanému pro oblast autorského práva (níže uvedený seznam) následující písemné informace v souladu s rozšířeným americkým autorským zákonem DMCA (17 USC 512 a násl.): 1. fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka autorských práv, 2. popis díla chráněného autorským právem, o němž se prohlašuje, že bylo porušeno, 3. popis materiálu, o němž tvrdíte, že právo porušuje, a kde se na těchto stránkách nachází, 4. vaši adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu, 5. vaše prohlášení o tom, že se v dobré víře domníváte, že sporné použití není povoleno majitelem autorských práv, jeho zástupcem nebo zákonem, 6. prohlášení, že souhlasíte se soudní příslušností okresního soudu Spojených států pro soudní okres vztahující se k vaší adrese nebo je-li vaše adresa mimo Spojené státy americké, s příslušností libovolného soudního okres, v němž se Benefit nachází, a že přijmete doručování soudních písemností od osoby, která poskytla oznámení, nebo od zástupce takové osoby, 7. vaše místopřísežné prohlášení, že výše uvedené informace jsou pravdivé a že jste oprávněni jednat jménem vlastníka autorských práv.

Obdržíte-li takové oznámení, může proti němu podat písemnou námitku určenému zástupci, která zahrnuje níže uvedené informace. Aby byla námitka platná, musí se jednat o písemné sdělení obsahující následující:

  1. váš fyzický nebo elektronický podpis,
  2. identifikaci materiálu, který byl odebrán, nebo k němuž byl znemožněn přístup, a uvedení místa, kde se materiál objevil před svým odebráním nebo před tím, než k němu byl znemožněn přístup,
  3. vaše místopřísežné prohlášení, že se v dobré víře a přesvědčení domníváte, že materiál byl odebrán nebo k němu byl znemožněn přístup v důsledku chyby nebo nesprávné identifikace materiálu, který měl být odebrán nebo k němuž měl být znemožněn přístup,
  4. vaše jméno, adresa bydliště a telefonní číslo a prohlášení, že souhlasíte se soudní příslušností federálního okresního soudu pro soudní okres, v němž se nachází vaše bydliště, nebo je-li vaše adresa bydliště mimo Spojené státy americké, s příslušností libovolného soudního okres, v němž se Benefit nachází, a že přijmete doručování soudních písemností od osoby, která poskytla oznámení o údajném porušování práv, nebo od zástupce takové osoby.

Zástupce společnosti Benefit jmenovaný pro záležitosti právních nároků ve vztahu k porušení autorského práva je k dispozici na adrese:

Poznámka: Výše uvedené kontaktní údaje jsou poskytovány výhradně pro informování společnosti Benefit o tom, že byla u materiálu porušena autorská práva. Veškeré ostatní dotazy směřujte na náš zákaznický servis telefonicky na čísle +1 800-781-2336 nebo pomocí on-line kontaktního formuláře.

Odškodnění

Souhlasíte, že společnost Benefit (a její představitele, ředitele, jednatele, dceřiné společnosti, společné podniky, zaměstnance a poskytovatele služeb z řad třetích stran) budete chránit, odškodníte a zbavíte odpovědnosti ve vztahu ke všem právním nárokům, požadavkům, ztrátám, závazkům, nákladům, výdajům, povinnostmi a škodám všeho druhu a povahy, známým i neznámým, a to včetně přiměřených poplatků za právní služby, vyplývajícím z (a) vašeho porušení jakéhokoli ustanovení těchto Podmínek, (b) vašeho porušení těchto Podmínek, (c) vašeho porušení jakéhokoli zákona nebo práv třetí strany (což zahrnuje mimo jiné porušení autorských práv, práv k duševnímu vlastnictví nebo práva na soukromí), (d) jakéhokoli právního nároku spočívajícího v tom, že vámi odeslaný obsah na stránky způsobil újmu třetí straně. Tato povinnost odškodnění přetrvává i po ukončení těchto Podmínek a vašeho používání těchto stránek.

Rozhodné právo a jurisdikce

Tyto Podmínky a veškeré otázky týkající se výkonu, výkladu, porušení nebo prosazování těchto Podmínek, a vaše a naše práva, povinnosti a závazky, které se k nim vztahují, se řídí zákony státu Kalifornie.

Rozhodčí řízení / vzdání se práva na připojení k hromadné žalobě

Souhlasíte s tím, že výhradní soudní příslušnost jakéhokoliv sporu, právního nároku nebo požadavku jakkoliv souvisejícího s těmito stránkami, bude mít závazné rozhodčí řízení. ROZHODČÍ ŘÍZENÍ JE NÁSTROJ, KDY PŘI ROZHODOVÁNÍ O VAŠEM NÁROKU NEBUDETE MÍT PRÁVO NA SOUDCE A POROTU. Právo na výměnu informací a ostatních zjištění během předběžného slyšení jakož i právo na odvolání mohou být omezenější než u soudní žaloby. Veškeré spory mezi vámi a společností Benefit, bez ohledu na jejich povahu, vyplývající z vašeho používání nebo užitku z těchto stránek, budou předloženy Soudní rozhodčí a mediační službě (Judicial Arbitration and Mediation Services, Inc. neboli „JAMS“) k závaznému rozhodčímu řízení dle jejích pravidel platných v daném okamžiku ve státě Kalifornie, které proběhne před jedním rozhodcem vzájemně odsouhlaseným oběma stranami a vybraným dle pravidel JAMS. Dále je dohodnuto, že veškeré spory ohledně toho, zda působnost těchto rozhodčích ustanovení zahrnuje příslušný nárok, budou předány k rozhodnutí rozhodci a ne soudu. Smluvní strany tímto souhlasí, že se budou rovným dílem podílet na nákladech vynaložených na rozhodčí řízení.

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ BUDE VEDENO JEN INDIVIDUÁLNĚ, NE SKUPINOVĚ, KONSOLIDOVANĚ ANI V ZASTOUPENÍ. Tímto se výslovně rozumí a sjednává, že se vzdáváte práva, kterým disponujete, na skupinovou žalobu nebo žalobu v zastoupení ostatních osob. To znamená:

  • Ani vy ani společnost Benefit nemůže přednést nárok jako navrhovatel nebo člen hromadné žaloby, konsolidované nebo žaloby v zastoupení.
  • Rozhodce nemůže spojit nárok více než jedné osoby do jediného případu a nemůže předsedat žádnému konsolidovanému, hromadnému rozhodčímu řízení nebo rozhodčímu řízení v zastoupení (ledaže by se na této změně usnesly obě smluvní strany).
  • Rozhodnutí rozhodce nebo vyhovění nároku v případu může ovlivnit pouze osobu, která nárok přednesla, ovšem ne ostatní zákazníky společnosti Benefit, a nelze je ani precedentně použít při rozhodování o dalších sporech s ostatními zákazníky.

Zahraniční návštěvníci a zásilky

Neprohlašujeme, že materiály obsažené na těchto stránkách, nebo produkty popisované nebo nabízené na těchto stránkách, jsou vhodné nebo dostupné pro použití v jurisdikcích mimo Spojené státy americké, nebo že jsou tyto Podmínky v souladu se zákony jiné země. Návštěvníci, kteří používají tyto stránky a bydlí mimo Spojené státy americké, tak činí z vlastní iniciativy a jsou zodpovědní za dodržování všech zákonů v rozsahu existence a platnosti místních právních předpisů. Souhlasíte s tím, že nebudete na stránky přistupovat z území, ve kterých by byl jejich obsah nezákonný, a že odpovědnost za zajištění souladu s místními právními předpisy nesete vy a ne společnost Benefit.

Na zahraniční objednávky se mohou vztahovat dovozní daně, cla a celní poplatky, jež vybírá celní úřad vaší země poté, co zboží dorazí do místa určení. Při objednávkách ze stránek BenefitCosmetics.com je příjemce zásilky rovněž oficiálním dovozcem a zodpovídá za veškeré takové dovozní poplatky, jakož i za soulad se zákony a právními předpisy země určení. Společnost Benefit Cosmetics nevybírá cla a daně, a navzdory naší informovanosti nemůžeme předvídat, jaké budou vaše příslušné poplatky. Celní politika se v jednotlivých zemích velmi liší, a proto si bližší informace vyžádejte od místního celního úřadu.

Program ochrany proti podvodům

V rámci zpracování vaší objednávky kontrolujeme všechny přijaté objednávky z hlediska podvodů nebo jiných typů neoprávněné nebo nezákonné činnosti. Společnost Benefit si vyhrazuje právo zpracování objednávky nebo vrácení peněz zamítnout v případě podezření, že došlo k podvodu nebo neoprávněné nebo nezákonné činnosti. V takovém případě může společnost Benefit objednávku zamítnout nebo vás může telefonicky kontaktovat náš zákaznický servis na telefonním čísle, které jste uvedli při potvrzení objednávky. Rovněž si vyhrazujeme právo zrušit jakýkoliv účet, zamítnout expedici zboží na určité adresy nebo odepřít vratky nebo koncese kvůli podezření z podvodu nebo neoprávněné či nezákonné činnosti. Společnost Benefit činí tato opatření za účelem ochrany zákazníků značky Benefit i společnosti Benefit před podvody nebo jinou neoprávněnou či nezákonnou činností.

Zákaz dalšího prodeje

Produkty a služby dostupné na těchto stránkách, včetně vzorků produktů, které vám může společnost Benefit poskytnout, jsou určeny pro osobní použití. Produkty nebo služby, které kupujete nebo jinak získáváte od společnosti Benefit, nesmíte prodávat ani přeprodávat. Vyhrazujeme si právo, i bez oznámení, dle vlastního uvážení zrušit nebo snížit množství libovolné objednávky nebo odepřít vratky nebo koncese osobám, o nichž se domníváme, že se podílejí na podezřelých činnostech dalšího prodeje nebo jinak porušují tyto Podmínky. Naše podezření, že probíhá činnost dalšího prodeje, můžeme mimo jiné vyvozovat z četnosti, částek nebo množství objednávek.

Připomínky, zpětná vazba a další podněty

Společnost Benefit vítá vaše připomínky a zpětnou vazbu ohledně těchto stránek a produktů a služeb značky Benefit. Jakékoli informace, materiály, návrhy, nápady nebo připomínky zaslané společnosti Benefit nebudou považovány za důvěrné, chráněné informace nebo informace o obchodním tajemství, přičemž předáním takových informací udělujete společnosti Benefit neodvolatelné a neomezené oprávnění používat, upravovat, kopírovat, přenášet, zobrazovat a šířit tyto informace za jakýmkoli účelem. Pokud to nevyžaduje zákon, společnost Benefit nebude v souvislosti s takovými informacemi, materiály, návrhy, nápady nebo připomínkami používat vaše celé jméno bez vašeho předchozího písemného souhlasu.

Vyloučení zřeknutí se práv

Pokud společnost Benefit nebude trvat na důsledném dodržování všech ustanovení těchto Podmínek, nebude to představovat zřeknutí se platnosti dotyčného ustanovení. Nebude to mít ani vliv na schopnost společnosti Benefit vymáhat jiné ustanovení těchto Podmínek. Souhlasíte s tím, že bez ohledu na předpis či zákon, který by stanovil jinak, jakýkoli právní nárok nebo důvod žaloby vyplývající z používání těchto stránek nebo těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi musí být podán do jednoho (1) roku od vzniku takového právního nároku nebo důvodu žaloby, nebo bude navždy promlčen.

Vyloučení lékařské praxe

Tento web se nezabývá lékařskou vědou. Informace a rady uvedené na těchto webových stránkách jsou poskytovány obecně, na obecném základu a nejsou určeny pro konkrétní stav určitého pacienta. Používání těchto webových stránek je užitečné, protože vás informuje o používání laserové technologie pro estetické účely, nicméně použití těchto webových stránek nezakládá vztah mezi poskytovatelem péče a pacientem. Internetové zdravotnické služby a lékařské informace nemohou nahradit vztah mezi odborným zdravotnickým pracovníkem a pacientem, a proto je vždy nutné, obrátit se s žádostí o diagnostiku a léčbu konkrétních zdravotních problémů na odborného zdravotnického pracovníka. Doporučení léčby, které vám poskytne váš odborný zdravotnický pracovník, nelze ignorovat na základě informací nebo vlastního výkladu informací, které najdete na těchto webových stránkách. Prostřednictvím dodavatelů z řad třetích stran mají klienti možnost sjednat si schůzku. Ke sjednání mohou být zapotřebí osobní údaje. Aby bylo možné schůzku sjednat, můžete být vyzváni k zadání určitých údajů, jako např. jména, telefonního čísla a e-mailové adresy. Kromě toho můžete být během plánování schůzky dotázáni na estetická ošetření, která vás zajímají. Vaše údaje z plánování schůzky můžeme využít, abychom vám odeslali e-mail s potvrzením registrace na našich stránkách, abychom odpověděli na vaše otázky nebo vás informovali, pokud by se sjednanou schůzkou nastal problém. Příležitostně vám můžeme s vaším svolením zasílat e-maily o speciálních propagačních akcích nebo zpravodaje, které by vás mohly zajímat. Po registraci vašich údajů prosím zachovejte důvěrnost vašich přihlašovacích údajů a uchovávejte je na bezpečném místě. Nesete odpovědnost za veškeré činnosti provedené prostřednictvím vašeho účtu.

Oddělitelnost

Bude-li některé ustanovení těchto Podmínek shledáno soudem kompetentní příslušnosti nezákonným, neplatným nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelným, pak tím zůstává platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení nedotčena.

Datum účinnosti: 9.4.2014

Poslední aktualizace: 31.10.2018