Terms & Conditions

การช่วยเหลือผู้ใช้ Benefit’s

ข้อกำหนดและเงื่อนไข


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นข้อกำหนดการใช้งานอย่างเป็นทางการสำหรับเว็บไซต์ของ Benefit ที่ www.benefitcosmetics.com (“Benefit’s Website”), at m.benefitcosmetics.com (“Benefit’s mobile Website”), ในบล็อกของ Benefit ที่ blog.benefitcosmetics.com (“Benefit’s Blog”), และในแอพพลิเคชัน Benefit (ซึ่งรวมถึงไมโครไซต์ของ Benefit, ไซต์สื่อสังคม เช่น Facebook และ Twitter รวมถึงการจัดอันดับและรีวิว และการถามตอบ) (“แอพพลิเคชัน Benefit”) (เรียกรวมว่า “ไซต์”) เนื้อหาและบริการที่มีอยู่บนไซต์ซึ่งให้บริการแก่คุณโดย Benefit Cosmetics LLC (“Benefit”, “เรา”, “ของเรา”) อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ นอกจากนี้ โปรดตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัว แนวทางสำหรับชุมชน และข้อกำหนดรวมถึงนโยบายอื่นๆ ที่คุณอาจพบในไซต์ของเราซึ่งเกี่ยวกับการทำงาน ข้อมูลในการสั่งซื้อหรือการส่งเสริมการขายบางรายการ การเข้าถึงและ/หรือการใช้ไซต์แสดงว่าคุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจและยอมรับที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงแนวทาง นโยบายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่โพสต์ไว้บนไซต์

Benefit ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับปรุงหรือแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้ทุกเมื่อตามแผนการ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง เราจะแสดงเวอร์ชันที่แก้ไขไว้บนเว็บเพจนี้และจะปรับปรุงวันที่ “ปรับปรุงล่าสุด” โดยจะคัดลอกไว้ทางด้านล่าง ด้วยเหตุนี้ เราจึงสนับสนุนให้คุณตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อใดก็ตามที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก Benefit หรือใช้ไซต์โดยประการอื่นใด การใช้ไซต์เหล่านี้แสดงว่าคุณยอมรับที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่โพสต์ไว้บนไซต์ในขณะที่คุณเข้าใช้ไซต์ หากคุณไม่ตกลงที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว โปรดอย่าเข้าชมไซต์หรือดำเนินการซื้อใดๆ

โปรดทราบว่ามีข้อกำหนดเรื่องการอนุญาโตตุลาการกำหนดไว้ทางด้านล่างซึ่งระบุให้คุณนำข้อเรียกร้องใดๆ ที่คุณอาจมีต่อ Benefit เข้าสู่กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ การอนุญาโตตุลาการหมายความว่าคุณจะไม่มีและคุณได้สละสิทธิ์ในการให้ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนตัดสินชี้ขาดข้อเรียกร้องของคุณ

 

สัญญาที่มีผลผูกพัน


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะก่อให้เกิดสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างคุณกับเรา การใช้ไซต์และ/หรือการลงทะเบียนในไซต์ของเราแสดงว่าคุณยืนยันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรือบรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจศาลของคุณในกรณีที่กำหนดไว้สูงกว่า รวมถึงมีความสามารถอย่างเต็มที่ที่จะเข้าผูกพันตามข้อกำหนด เงื่อนไข ภาระหน้าที่ การเป็นตัวแทนและความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงยอมปฎิบัติตามและดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

 

ทรัพย์สินทางปัญญา


ทุกอย่างในหรือที่ใช้โดยเกี่ยวข้องกับไซต์ของเราซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อและโลโก้ของ Benefit, ภาพและคำอธิบายของผลิตภัณฑ์, การออกแบบไซต์, ภาพลักษณ์ของไซต์, ข้อความ, กราฟิก, ไอคอนปุ่ม, รูปภาพ, คลิปเสียง, ส่วนหัวของหน้า, เครื่องหมายการค้า, เนื้อหา, ตัวเลือกและการจัดเตรียม รวมถึงซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่เป็นของหรือให้อนุญาตแก่ Benefit และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายสหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า การอนุญาตจะมอบให้สำหรับการคัดลอกทางอิเล็กทรอนิกส์และการพิมพ์ส่วนของไซต์ออกมาเป็นเอกสารเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำคำสั่งซื้อกับ Benefit หรือเพื่อการใช้งานที่ไม่ใช่ในทางการค้า ห้ามมิให้ใช้งานข้อมูลบนไซต์ในลักษณะอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการทำซ้ำเพื่อวัตถุประสงค์ที่นอกเหนือไปจากที่ให้อนุญาตไว้ข้างต้น การดัดแปลง การแจกจ่าย การเผยแพร่ซ้ำ การส่งผ่าน การแสดงหรือการดำเนินการหากไม่มีการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Benefit นอกจากนี้ ห้ามมิให้ใช้ข้อมูลในไซต์ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่ Benefit ไม่ได้เสนอในลักษณะอื่นใดซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความสับสนระหว่างลูกค้าหรือในลักษณะใดๆ ที่เป็นการดูหมิ่นหรือทำให้เสียชื่อเสียงของ Benefit

คุณไม่สามารถใช้การทำเหมืองข้อมูล โรบ็อตหรือเครื่องมือคัดแยกและรวบรวมข้อมูลที่คล้ายคลึงกันบนไซต์หรือเฟรมส่วนใดๆ ของไซต์ คุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงกลไกใดๆ ที่รวมถึงไซต์เพื่อการป้องกันการทำซ้ำหรือการแจกจ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูลที่มีในไซต์

 

การปฏิเสธความรับผิดเกี่ยวกับความไม่ถูกต้อง


ในบางครั้ง อาจมีข้อมูลในไซต์ที่มีข้อผิดพลาดทางการพิมพ์ ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นที่อาจเกี่ยวข้องกับคำอธิบายผลิตภัณฑ์ การคำนวณราคาและการพร้อมใช้งาน Benefit ขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อผิดพลาด ความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใดๆ และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า (ซึ่งรวมถึงหลังจากที่คุณส่งคำสั่งซื้อของคุณ) เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำสั่งซื้อของคุณก่อนดำเนินการให้แล้วเสร็จหากคำสั่งซื้อดังกล่าวทำขึ้นโดยอาศัยข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง

ขณะที่เราพยายามตามสมควรเพื่อทำให้แน่ใจว่าข้อมูลที่ให้ไว้บนไซต์มีความถูกต้อง เราไม่สามารถรับรองความถูกต้อง ความมีอยู่ ความสมบูรณ์และความน่าเชื่อถือของข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ และทั้งหมดในไซต์ เนื้อหาในไซต์ให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น เราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อความถูกต้อง ประโยชน์หรือการพร้อมใช้งานของข้อมูลใดๆ ที่ส่งผ่านหรือจัดให้มีบนไซต์ของเรา ข้อมูลที่มีบนไซต์อาจมีที่มาจากแหล่งต่างๆ ดูหัวข้อ “การปฏิเสธความรับผิด” ทางด้านล่างหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

 

การใช้งานไซต์อย่างเหมาะสม


คุณยอมรับว่าคุณจะใช้ไซต์ตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ทั้งหมดในท้องถิ่น รัฐ ประเทศและระหว่างประเทศซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการส่งผ่านข้อมูลทางเทคนิคที่ส่งออกจากประเทศที่คุณพำนักอาศัยและกฎหมายควบคุมการส่งออกของสหรัฐฯ ทั้งหมด การฝ่าฝืนสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นอาจส่งผลให้เกิดการสิ้นสุดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ในทันที รวมถึงอาจทำให้คุณต้องรับโทษของรัฐและรัฐบาลกลาง รวมถึงผลในทางกฎหมายอื่นๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการสืบสวนการใช้งานไซต์ของคุณ แต่ไม่ใช่หน้าที่ เพื่อ (a) พิจารณาว่าการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เกิดขึ้นหรือไม่ หรือ (b) ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาลที่มีผลบังคับใช้

คุณไม่สามารถใช้ไซต์ในลักษณะใดก็ตามที่อาจทำลาย ปิดใช้งาน สร้างภาระมากเกินไป หรือทำให้เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายของเราแย่ลง หรือขัดขวางการใช้งานและความบันเทิงในการใช้งานไซต์ของฝ่ายอื่นๆ คุณไม่สามารถพยายามเพื่อให้ได้รับการเข้าถึงบริการ บัญชีผู้ใช้ ระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตด้วยการแฮก การทำเหมืองรหัสผ่านหรือวิธีการอื่นใด เราอาจใช้การแก้ไขทางกฎหมายและทางเทคนิคเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนบทบัญญัตินี้และเพื่อบังคับใช้ข้อกำหนดเหล่านี้

บางส่วนของไซต์อาจต้องใช้รหัสผ่านเพื่อเข้าถึง คุณยอมรับว่าคุณจะรับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้นทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบัญชีของคุณขณะที่มีการใช้รหัสผ่านของคุณ หากคุณเชื่อว่ามีคนใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณต้องแจ้งให้เราทราบในทันที เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเข้าถึงและเปิดเผยข้อมูลใดๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงชื่อผู้ใช้ของบัญชีและข้อมูลอื่นๆ เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้และคำขอที่ชอบด้วยกฎหมายของรัฐบาล

 

บุคคลภายนอก


Benefit อาจจัดหาลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันอื่นๆ (เรียกรวมว่า "เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก") เป็นระยะๆ เพื่อเป็นบริการสำหรับผู้ที่สนใจข้อมูลดังกล่าว นอกจากนี้ ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกอาจได้รับการโพสต์โดยบุคคลภายนอกในบล็อกของ Benefit และในแอพพลิเคชันของ Benefit Benefit ไม่ได้ติดตามตรวจสอบ อนุมัติหรือมีการควบคุมเนื้อหาใดๆ ที่อยู่ในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก การรวมลิงก์ใดๆ ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกไม่ได้หมายความถึงการเชื่อมโยงหรือความสัมพันธ์ระหว่าง Benefit และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก และ Benefit ไม่ได้รับประกัน รับรอง หรือยอมรับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาในเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก Benefit ไม่รับผิดชอบต่อการปรับปรุงหรือการตรวจสอบเนื้อหาบนเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก คุณจะใช้เว็บไซต์ของบุคคลภายนอกโดยเป็นความเสี่ยงของคุณเอง ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกไม่ได้หมายความถึงอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะใช้สิทธิ์ที่ได้รับการปกป้องของบุคคลอื่นที่อยู่ในลิงก์ดังกล่าว หากคุณใช้ลิงก์เหล่านี้ คุณจะออกจากไซต์

การทำงานบางอย่างในไซต์อาจอนุญาตให้มีการโต้ตอบที่คุณเริ่มต้นระหว่างไซต์และเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอก ("ฟีเจอร์ทางสังคม") หากคุณเลือกที่จะใช้ฟีเจอร์ทางสังคม ข้อมูลที่คุณโพสต์หรือให้การเข้าถึงอาจได้รับการแสดงไว้บนไซต์โดยสาธารณะหรือโดยผู้ให้บริการฟีเจอร์ทางสังคมที่คุณใช้ เช่นเดียวกัน หากคุณโพสต์ข้อมูลบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกที่อ้างอิงไซต์ (เช่น โดยการใช้แฮชแท็กที่เกี่ยวกับ Benefit ในทวีตหรือการอัพเดตสถานะ) โพสต์ของคุณอาจได้รับการเผยแพร่ไว้บนไซต์ตามข้อกำหนดของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ ทั้ง Benefit และบุคคลภายนอกอาจมีการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคุณและการใช้งานไซต์ของคุณ รวมถึงไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอก นอกจากนี้ เราอาจได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณ หากผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์ภายนอกให้เราเข้าถึงโปรไฟล์ของพวกเขา และคุณเป็นหนึ่งใน "การเชื่อมต่อ" หรือข้อมูลเกี่ยวกับคุณจะสามารถเข้าถึงได้ผ่านหน้าเว็บ หน้าโปรไฟล์ หรือหน้าที่คล้ายคลึงกัน "ของการเชื่อมต่อ" ในโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือบริการเชิงโต้ตอบ ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมซึ่งเกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ทางสังคมจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Benefit ข้อมูลที่เก็บรวบรวมและจัดเก็บโดยบุคคลภายนอกจะอยู่ภายใต้แนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของบุคคลภายนอก ซึ่งรวมถึงการที่บุคคลภายนอกยังคงแบ่งปันข้อมูลกับเรา ประเภทข้อมูลที่แบ่งปัน และตัวเลือกของคุณเกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลอื่นจะมองเห็นได้บนเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลภายนอก

 

การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ


ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีบนไซต์ซึ่งรวมถึงตัวอย่าง Benefit อาจมอบให้คุณเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอโดย Benefit มีวัตถุประสงค์เพื่อการใช้งานสำหรับการศึกษาหรือการให้ข้อมูลโดยส่วนตัวเท่านั้น รายงานที่ทำขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ไม่ได้ผ่านการประเมินโดยองค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐฯ และผลที่รายงานอาจไม่เกิดขึ้นกับทุกคน หากมี รายงานและผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการวินิจฉัย ดูแล รักษาหรือป้องกันภาวะหรือโรคใดๆ คุณควรใช้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดอย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำ ข้อควรระวัง และคู่มือ คุณควรตรวจสอบส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เพื่อหลีกเลี่ยงอาการแพ้ที่อาจเกิดขึ้นอยู่เสมอ

การใช้ไซต์ไม่ได้แทนที่คำแนะนำทางการแพทย์ของผู้เชี่ยวชาญ: ไซต์เหล่านี้เป็นเพียงร้านค้าทางออนไลน์สำหรับผลิตภัณฑ์เพื่อความงามโดยเฉพาะเท่านั้น โปรดปรึกษาแพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพของคุณเกี่ยวกับการใช้สินค้า ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่ได้รับจากไซต์ก่อนการใช้งานหรือการอาศัยข้อมูลบนเว็บไซต์ แพทย์หรือผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพของคุณควรตอบคำถาม ข้อกังวลและการตัดสินใจทั้งหมดในทางการแพทย์เกี่ยวกับการรักษาสภาวะทางการแพทย์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ้น Benefit ไม่ได้ให้หรือมีเจตนาที่จะให้คำตอบของคำถามทางการแพทย์และไซต์เหล่านี้ไม่ได้แทนที่แหล่งข้อมูลทางการแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ Benefit ไม่ได้แสดงตนในฐานะแพทย์หรือได้รับการตีความว่าเป็นเช่นนั้น ไซต์ไม่ได้มีเจตนาเพื่อให้ใบสั่งยาทางการแพทย์หรือการรักษาทางการแพทย์

คุณไม่สามารถจำหน่ายหรือจำหน่ายต่อซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณซื้อหรือได้รับจาก Benefit Benefit ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือลดจำนวนคำสั่งซื้อที่จะทำหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่จะเสนอให้แก่คุณโดยมีหรือไม่มีการบอกกล่าว ซึ่ง Benefit เชื่อว่าอาจส่งผลให้เกิดการฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียว

ญัตติที่ 65 ของแคลิฟอร์เนียกำหนดให้ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้รับคำเตือนพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีซึ่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าก่อให้เกิดมะเร็งและความพิการแต่กำเนิดหรือการเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์ หากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นทำให้ผู้บริโภคเสี่ยงต่อสารเคมีดังกล่าวมากกว่าระดับที่รับได้ เราให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้าของเราและหวังว่าข้อมูลทางด้านล่างจะช่วยในการตัดสินใจซื้อของคุณ

เรากำลังให้คำเตือนต่อไปนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมโยงกับหน้านี้:

คำเตือน: ผลิตภัณฑ์นี้มีสารเคมีซึ่งมลรัฐแคลิฟอร์เนียทราบว่าก่อให้เกิดมะเร็งและความพิการแต่กำเนิดหรือการเป็นอันตรายต่อระบบสืบพันธุ์

 

ข้อมูลเรื่องสี


ขณะที่ Benefit พยายามที่จะแสดงสีของผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้อง สีตามจริงที่คุณเห็นจะขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่คุณใช้เพื่อดูผลิตภัณฑ์และอาจแสดงไม่ถูกต้อง

 

นโยบายการคืนสินค้า


สำหรับการซื้อที่ทำบนเว็บไซต์ของ Benefit ให้ตรวจสอบนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าได้ ที่นี่

สำหรับการซื้อที่ทำผ่านร้านขายเครื่องสำอาง Benefit เราจะแลกเปลี่ยนสินค้าหรือออกเครดิตเป็นเวลาสูงสุด 30 วันเมื่อมีหลักฐานการซื้อที่ถูกต้อง สำหรับการคืนเป็นเงินสด จะต้องใช้ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับและสำหรับการคืนสินค้าเป็นเช็ค จะดำเนินการ 10 วันหลังจากซื้อและจัดส่ง การคืนสินค้าหลังจากระยะเวลา 30 วันจะแลกเปลี่ยนเป็นสินค้าได้เท่านั้น เราไม่ยอมรับการคืนสินค้าหลังจาก 45 วัน

สำหรับการซื้อที่ทำผ่านเคาน์เตอร์เครื่องสำอาง Benefit โปรดศึกษานโยบายการคืนสินค้าของผู้ค้าปลีก

 

บริการบนอุปกรณ์เคลื่อนที่


หากคุณเข้าถึงไซต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ขณะนี้ เราไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าถึงดังกล่าว โปรดทราบว่าจะมีการคิดค่าธรรมเนียมและอัตราค่าใช้จ่ายตามปกติของผู้ให้บริการของคุณ เช่น ค่าธรรมเนียมในการส่งข้อความหรือค่าใช้จ่ายสำหรับข้อมูล

 

การปฏิเสธความรับผิด


BENEFIT กำลังให้บริการไซต์และเนื้อหาของไซต์ "ตามที่เป็น" และไม่ได้แสดงหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยถึงการดำเนินการของไซต์ ข้อมูล เนื้อหา หรือผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่บนไซต์ ตามที่กฎหมายอนุญาต BENEFIT ปฏิเสธการแสดงและการรับประกันดังกล่าวทั้งหมดซึ่งรวมถึง ตัวอย่างเช่น การรับประกันถึงความสามารถในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมกับวัตถุประสงค์เฉพาะ นอกจากนี้ BENEFIT ไม่ได้แสดงหรือรับประกันว่าข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านไซต์มีความถูกต้อง สมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน BENEFIT จะไม่รับผิดต่อค่าเสียหายใดๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวกับการใช้ไซต์ นี่เป็นข้อจำกัดความรับผิดที่ครอบคลุมซึ่งมีผลต่อค่าเสียหายทั้งหมดในทุกประเภทโดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายในเชิงลงโทษหรือค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา การสูญเสียข้อมูล รายได้หรือผลกำไร การสูญเสียหรือค่าเสียหายในทรัพย์สิน และข้อเรียกร้องใดๆ ของบุคคลภายนอก

 

ข้อจำกัดความรับผิด


ยกเว้นตามที่ระบุไว้ในหัวข้อการปฏิเสธความรับผิด การเยียวยาเฉพาะเพียงอย่างเดียวของคุณสำหรับข้อพิพาทใดๆ กับเราอันเกี่ยวกับการใช้ไซต์ก็คือการหยุดให้บริการสำหรับการใช้ไซต์ของคุณ ไม่มีกรณีใดๆ ที่ความรับผิดของเราหรือความรับผิดของตัวแทน พันธมิตร บริษัทในเครือและเจ้าหน้าที่ของเราสำหรับข้อเรียกร้องทั้งหมดอันเกี่ยวกับการใช้ไซต์จะเกินกว่าค่าธรรมเนียมโดยรวมที่คุณได้ชำระให้แก่เราระหว่างระยะเวลาหนึ่งปีสำหรับบริการนั้นๆ ที่เป็นปัญหาหรือค่าใช้จ่ายของผลิตภัณฑ์ที่เป็นปัญหา การเยียวยาเฉพาะเพียงอย่างเดียวของคุณสำหรับข้อพิพาทใดๆ อันเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ซื้อในไซต์คือการคืนสินค้าในราคาที่ชำระหรือการเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตามที่ระบุไว้โดยเฉพาะเจาะจงมากกว่าในข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อ

เรา ตัวแทน พันธมิตร บริษัทในเครือและเจ้าหน้าที่ของเราจะไม่รับผิดสำหรับค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง ค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา หรือค่าเสียหายเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างอันเกิดจากการใช้ การไม่สามารถใช้ หรือการอ้างอิงไซต์หรือผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาหรือจำหน่ายในไซต์ ข้อยกเว้นเหล่านี้มีผลกับข้อเรียกร้องใดๆ สำหรับการสูญเสียผลกำไร การสูญเสียข้อมูล การสูญเสียค่าความนิยม การบาดเจ็บ การทำงานที่หยุดชะงัก ความล้มเหลวของคอมพิวเตอร์หรือการไม่ทำงาน หรือค่าเสียหายหรือการสูญเสียในเชิงพาณิชย์อื่นๆ แม้เราจะได้ทราบหรือควรได้ทราบถึงความเป็นไปได้ของค่าเสียหายดังกล่าว เนื่องจากในบางรัฐหรือบางเขตอำนาจศาลไม่อนุญาตให้มีข้อยกเว้นหรือข้อจำกัดความรับผิดสำหรับความเสียหายที่เป็นผลตามมาหรือเป็นผลสืบเนื่องในรัฐหรือในเขตอำนาจศาลดังกล่าว ความรับผิดของเราและความรับผิดของพันธมิตรและบริษัทในเครือของเราจะได้รับการจำกัดไว้เท่าที่กฎหมายอนุญาต ทั้งนี้ ข้อกำหนดนี้มีผลบังคับใช้ได้ในรัฐนิวเจอร์ซีย์

เราไม่รับรองและเราไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของความเห็น ข้อมูล คำแนะนำหรือรายงานใดๆ ในไซต์ ไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่เราจะรับผิดสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการที่คุณอ้างอิงข้อมูลที่ได้รับผ่านเนื้อหาในไซต์หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ที่โฆษณาหรือจำหน่ายในไซต์ คุณมีความรับผิดชอบที่จะประเมินความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือความเป็นประโยชน์ของข้อมูล ความเห็น คำแนะนำหรือเนื้อหาอื่นๆ ที่มีอยู่ในไซต์ โปรดขอรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการประเมินข้อมูลจำเพาะ ความเห็น คำแนะนำหรือเนื้อหาอื่นๆ ในไซต์ตามที่เหมาะสม

 

เนื้อหาของผู้ใช้


ผู้ใช้ไซต์มีโอกาสที่จะโพสต์เนื้อหาบางอย่างบนไซต์ของเรา เช่น ความเห็นในบล็อกของ Benefit รีวิวในฟีเจอร์การจัดอันดับและรีวิว รวมถึงคำถามและคำตอบในบริการถามตอบของเรา (“เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น”) เนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นทั้งหมดต้องเป็นไปตามแนวทางสำหรับชุมชน แนวทางสำหรับชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลผูกพันธ์เหล่านั้น ดังนั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านแนวทางสำหรับชุมชนอย่างระมัดระวัง เมื่อเข้าดูไซต์

 

นโยบายลิขสิทธิ์


หากคุณเชื่อว่างานของคุณถูกลอกเลียนแบบในลักษณะที่ก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดจัดเตรียมข้อมูลที่เป็นลายลักษณ์อักษรต่อไปนี้ (ระบุทางด้านล่าง) ให้กับตัวแทนด้านลิขสิทธิ์ที่ได้รับการแต่งตั้งของ Benefit ตามพระราชบัญญัติ Digital Millennium Copyright (17 U.S.C. 512 et seq.): 1. ลายมือชื่อบนเอกสารหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบุคคลที่อนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ 2. คำอธิบายถึงงานอันมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด 3. คำอธิบายถึงสิ่งที่คุณอ้างว่ากำลังถูกละเมิดและตำแหน่งในไซต์ 4. ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล 5. รายงานจากคุณว่าคุณเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้ที่เป็นข้อพิพาทไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนหรือกฎหมาย 6. รายงานว่าคุณยอมรับเขตอำนาจศาลของศาลแขวงสหรัฐฯ สำหรับเขตของศาลในที่อยู่ของคุณ หรือหากที่อยู่ของคุณอยู่นอกสหรัฐฯ ให้ใช้เขตของศาลที่ Benefit ตั้งอยู่และคุณจะยอมรับบริการของกระบวนการจากผู้ที่ให้คำบอกกล่าวหรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว และ 7. รายงานจากคุณซึ่งทำขึ้นภายใต้กฎหมายการให้การเท็จที่ระบุว่าข้อมูลข้างต้นมีความถูกต้องและคุณได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

หากคุณได้รับคำบอกกล่าวดังกล่าว คุณอาจให้คำบอกกล่าวแย้งเป็นลายลักษณ์อักษรแก่ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งโดยมีข้อมูลทางด้านล่าง เพื่อให้มีผล คำบอกกล่าวแย้งต้องเป็นการสื่อสารทางลายลักษณ์อักษรโดยมีข้อมูลต่อไปนี้:

 1. ลายมือชื่อบนเอกสารหรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของคุณ
 2. การระบุข้อมูลที่ถูกลบออกหรือที่การเข้าถึงถูกปิดใช้งาน และตำแหน่งที่ข้อมูลดังกล่าวปรากฏก่อนที่จะถูกลบหรือการเข้าถึงถูกปิดใช้งาน
 3. รายงานจากคุณซึ่งทำขึ้นภายใต้กฎหมายการให้การเท็จซึ่งระบุว่าคุณมีความเชื่อโดยสุจริตว่าข้อมูลถูกลบหรือถูกปิดใช้งานเนื่องจากข้อผิดพลาดหรือการระบุไม่ตรงในข้อมูลที่ถูกลบหรือถูกปิดใช้งาน และ 4. ชื่อของคุณ ที่อยู่ทางกายภาพและหมายเลขโทรศัพท์ รวมถึงรายงานว่าคุณยอมรับเขตอำนาจศาลของศาลแขวงรัฐบาลกลางสำหรับเขตของศาลซึ่งที่อยู่ทางกายภาพของคุณตั้งอยู่ หรือหากที่อยู่ทางกายภาพของคุณอยู่นอกสหรัฐฯ ให้ใช้เขตของศาลที่อาจพบเราและคุณจะยอมรับบริการของกระบวนการจากผู้ที่ให้คำบอกกล่าวถึงข้อมูลที่กล่าวอ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์ หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

คุณสามารถติดต่อตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของ Benefit สำหรับกรณีกล่าวอ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์ได้ที่:

 • Copyright Agent Benefit Cosmetics LLC
 • 225 Bush Street, 20th Floor
 • San Francisco, CA 94104
 • อีเมล: legal@benefitcosmetics.com
 • โทรสาร: (415) 343-7175

หมายเหตุ: ข้อมูลเพื่อการติดต่อข้างต้นมีไว้เฉพาะเพื่อการแจ้งให้ Benefit ทราบว่าข้อมูลอันมีลิขสิทธิ์อาจถูกละเมิด คำถามอื่นใดทั้งหมดควรได้รับการส่งไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของเราโดยการโทรไปยัง 800-781-2336 หรือการใช้แบบฟอร์มที่ส่งทางออนไลน์ของเรา

 

ค่าสินไหมทดแทน


คุณยอมรับว่าจะแก้ต่างและชดใช้แทน Benefit (และพนักงาน กรรมการ ตัวแทน บริษัทในเครือ กิจการร่วมค้า ลูกจ้างและผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอก) จากข้อเรียกร้อง ความต้องการ การสูญเสีย ความรับผิด ค่าใช้จ่าย รายจ่าย ภาระหน้าที่ และค่าเสียหายทั้งหมดในทุกประเภทซึ่งได้ทราบและไม่ได้ทราบ โดยรวมถึงค่าธรรมเนียมตามกฎหมายที่สมควรอันเกิดจาก (a) การใช้และการเข้าถึงไซต์ (b) การที่คุณฝ่าฝืนบทบัญญัติในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (c) การละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ (d) การที่คุณฝ่าฝืนกฎหมายหรือสิทธิ์ของบุคคลภายนอก (โดยรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ สิทธิ์ในทรัพย์สินหรือสิทธิ์ความเป็นส่วนตัว) หรือ (e) คำกล่าวอ้างใดๆ ว่าเนื้อหาที่คุณส่งไปยังไซต์ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอก ภาระหน้าที่เกี่ยวกับค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวจะยังคงมีผลแม้ข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงการใช้ไซต์ของคุณจะสิ้นสุดลง

 

กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล


ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้รวมถึงคำถามทั้งหมดที่เกี่ยวกับการดำเนินการ การตีความ การละเมิดหรือการบังคับใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ หรือสิทธิ์ หน้าที่และความรับผิดของคุณและเราตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวซึ่งอยู่ภายใต้กฎหมายแห่งมลรัฐแคลิฟอร์เนีย

 

อนุญาโตตุลาการ/ไม่มีการดำเนินคดีแทนผู้อื่นที่อยู่ในฐานะเดียวกัน


ข้อกำหนดเรื่องการอนุญาโตตุลาการ/ไม่มีการดำเนินคดีแทนผู้อื่นที่อยู่ในฐานะเดียวกันจะมีผลบังคับใช้เฉพาะกับผู้อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาและการซื้อที่ทำขึ้นภายในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น

คุณยอมรับว่าเขตอำนาจศาลเฉพาะสำหรับข้อพิพาท ข้อเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ อันเกี่ยวกับไซต์ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามจะได้รับการพิจารณาโดยการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน การอนุญาโตตุลาการหมายความว่าคุณจะไม่มีสิทธิ์ในการให้ผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุนตัดสินชี้ขาดข้อเรียกร้องของคุณ ทั้งนี้ สิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการไต่สวนล่วงหน้าและการค้นพบอื่นๆ รวมถึงสิทธิ์ในการอุทธรณ์อาจถูกจำกัดมากกว่าการที่คุณฟ้องคดีในศาล ข้อพิพาททั้งหมดในทุกประเภทระหว่างคุณกับ Benefit ซึ่งเกิดจากการใช้งานหรือความบันเทิงในการใช้งานไซต์จะได้รับการส่งไปยังการอนุญาโตตุลาการที่มีเขตอำนาจและ Mediation Services, Inc. (“JAMS”) สำหรับการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันตามกฎโดยจะมีผลในมลรัฐแคลิฟอร์เนียต่อหน้าอนุญาโตตุลาการหนึ่งรายเพื่อให้มีการตกลงร่วมกันระหว่างทั้งสองฝ่ายและคัดเลือกตามกฎของ JAMS นอกจากนี้ มีการตกลงกันว่าข้อพิพาทใดๆ ไม่ว่าขอบเขตของข้อกำหนดเรื่องการอนุญาโตตุลาการนี้จะครอบคลุมข้อร้องเรียนหรือไม่นั้นจะถูกส่งไปให้อนุญาโตตุลาการชี้ขาด ไม่ใช่ศาล คู่สัญญาตกลงที่จะแบ่งปันค่าใช้จ่ายในการอนุญาโตตุลาการที่เกิดขึ้นเท่าๆ กัน

การพิจารณาการระงับข้อพิพาทใดๆ จะได้รับการดำเนินการแบบต่อคนเท่านั้น ไม่ใช่แบบต่อกลุ่ม แบบรวม หรือแบบตัวแทน นอกจากนี้ มีการทำความเข้าใจและตกลงโดยชัดแจ้งแล้วว่าคุณกำลังสละสิทธิ์ใดๆ ที่คุณมีในการฟ้องศาลในนามของผู้อื่นที่อยู่ในฐานะเดียวกันหรือความสามารถในการเป็นตัวแทนของบุคคลอื่น ซึ่งหมายความว่า:

 • คุณหรือ Benefit ไม่สามารถยื่นข้อเรียกร้องในฐานะโจทก์หรือสมาชิกในการดำเนินคดีแทนผู้อื่นที่อยู่ในฐานะเดียวกัน การดำเนินการร่วมกันหรือการดำเนินการเพื่อเป็นตัวแทน
 • อนุญาโตตุลาการไม่สามารถรวมข้อเรียกร้องของบุคคลมากกว่าหนึ่งรายเอาไว้ในการพิจารณาเดียวกันได้และไม่สามารถรับหน้าที่ในการพิจารณาการอนุญาโตตุลาการแบบรวม แทนผู้อื่นที่อยู่ในฐานะเดียวกันหรือเป็นตัวแทนได้ (ยกเว้นเราทั้งคู่ตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงเรื่องนี้)
 • การตัดสินใจของอนุญาโตตุลาการหรือคำตัดสินในการพิจารณาของบุคคลหนึ่งสามารถกระทบต่อบุคคลที่ยื่นข้อเรียกร้องเท่านั้น ไม่รวมถึงลูกค้ารายอื่นของ Benefit และไม่สามารถใช้เพื่อตัดสินข้อพิพาทอื่นๆ ของลูกค้ารายอื่นได้

 

ผู้เยี่ยมชมจากต่างประเทศและการจัดส่ง


เราไม่ได้แสดงตนว่าข้อมูลที่มีอยู่ในไซต์หรือผลิตภัณฑ์ที่อธิบายหรือนำเสนอไว้ในไซต์มีความเหมาะสมหรือมีพร้อมสำหรับการใช้งานในเขตอำนาจศาลนอกสหรัฐฯ หรือแสดงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เป็นไปตามกฎหมายของประเทศอื่นๆ ผู้เข้าชมที่ใช้ไซต์และอาศัยอยู่นอกสหรัฐฯ ดำเนินการดังกล่าวด้วยความคิดริเริ่มของตนเองและรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมด หากและตามขอบเขตของกฎหมายท้องถิ่นสามารถใช้บังคับได้ คุณยอมรับว่าคุณจะไม่เข้าถึงไซต์จากพื้นที่ใดๆ ที่เนื้อหาของไซต์ไม่ชอบด้วยกฎหมายและยอมรับว่าคุณและ Benefit ไม่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายในท้องถิ่นที่ใช้บังคับ

คำสั่งซื้อจากต่างประเทศอาจมีภาษีนำเข้า ภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานด้านศุลกากรในประเทศของคุณเมื่อสินค้ามาถึง เมื่อสั่งซื้อสินค้าจาก BenefitCosmetics.com ผู้รับหน้าที่ในการจัดส่งก็คือผู้นำเข้าและรับผิดชอบต่อค่าธรรมเนียมในการนำเข้าเหล่านี้ รวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดทั้งหมดของประเทศปลายทาง Benefit Cosmetics ไม่มีหน้าที่เก็บภาษีนำเข้าและภาษีต่างๆ และตามที่เราทราบ เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าค่าใช้จ่ายนั้นๆ จะอยู่ที่เท่าใด นโยบายด้านภาษีศุลกากรจะแตกต่างกันอย่างมากในแต่ละประเทศ ดังนั้น โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรในท้องถิ่นของคุณเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม

 

โปรแกรมป้องกันการฉ้อโกง


ตามที่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการประมวลผลคำสั่งซื้อ เราจะตรวจสอบการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายประเภทใดก็ตามในคำสั่งซื้อที่ได้รับทั้งหมด Benefit ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการดำเนินการตามคำสั่งซื้อหรือคืนเงินเนื่องจากเราสงสัยว่าจะมีการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หากเกิดกรณีเช่นนี้ Benefit อาจปฏิเสธคำสั่งซื้อของคุณหรือฝ่ายบริการลูกค้าของเราอาจติดต่อคุณตามหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณให้ไว้เพื่อยืนยันคำสั่งซื้อของคุณ นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีใดๆ ปฏิเสธการจัดส่งไปยังที่อยู่บางที่อยู่ หรือระงับการคืนเงินหรือการลดราคาเนื่องจากเราสงสัยว่าจะมีการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย Benefit จะใช้มาตรการเหล่านี้เพื่อคุ้มครองลูกค้าของ Benefit รวมถึง Benefit จากการฉ้อโกงหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 

ห้ามไม่ให้มีกิจกรรมการจำหน่ายต่อ


ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีบนไซต์ซึ่งรวมถึงตัวอย่าง Benefit อาจมอบให้คุณเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลของคุณเท่านั้น คุณไม่สามารถจำหน่ายหรือจำหน่ายต่อซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณซื้อหรือได้รับจาก Benefit เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกหรือลดจำนวนในคำสั่งซื้อหรือระงับการคืนเงินหรือการลดราคาไม่ว่าจะมีหรือไม่มีคำบอกกล่าวด้วยดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในกรณีที่เราเชื่อว่าอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการจำหน่ายต่อที่ต้องสงสัยหรือการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้โดยประการอื่น ตัวอย่างเช่น เราอาจสงสัยในกิจกรรมการจำหน่ายต่อตามข้อเท็จจริงต่างๆ เช่น การสั่งซื้อถี่ๆ จำนวนและปริมาณ

 

ความเห็น คำติชมและการส่งข้อมูลอื่นๆ


Benefit ยินดีรับฟังความเห็นและคำติชมของคุณเกี่ยวกับไซต์ รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการของ Benefit ข้อมูล คำแนะนำ แนวคิด หรือความเห็นใดๆ ที่ส่งไปยัง Benefit จะได้รับการปฏิบัติดุจข้อมูลที่เป็นความลับ ข้อมูลที่มีกรรมสิทธิ์หรือความลับทางการค้า และการส่งข้อมูลดังกล่าวเท่ากับคุณให้สิทธิ์ที่เพิกถอนไม่ได้และไม่จำกัดแก่ Benefit ในการใช้งาน แก้ไข ทำซ้ำ ส่งต่อ แสดงและเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม Benefit จะไม่ใช้ชื่อของคุณโดยเกี่ยวข้องกับข้อมูล แนวคิดหรือความเห็นดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณล่วงหน้าเว้นแต่กฎหมายจะได้กำหนดไว้

 

ไม่มีการสละสิทธิ์


การที่ Benefit ไม่สามารถยืนยันการปฏิบัติตามบทบัญญัติใดๆ ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้อย่างเคร่งครัดจะไม่ก่อให้เกิดการสละสิทธิ์ในข้อกำหนดดังกล่าว นอกจากนี้ จะไม่มีผลกระทบต่อความสามารถของ Benefit ในการบังคับใช้ส่วนอื่นใดของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คุณยอมรับว่าคำกล่าวอ้างของมูลคดีอันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ต้องได้รับการดำเนินการภายใน (1) ปีหลังจากคำกล่าวอ้างหรือมูลคดีดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงกฎข้อบังคับหรือกฎหมายที่ตรงกันข้าม มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์ตลอดไป

 

การตกเป็นโมฆะบางส่วน


หากส่วนใดๆ ของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ได้รับการถือว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตกเป็นโมฆะ หรือบังคับใช้ไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตามโดยศาลของเขตอำนาจศาลที่มีอำนาจ จะไม่มีผลต่อความสมบูรณ์และความสามารถในการใช้บังคับของส่วนที่เหลือ

 

วันที่มีผล: 4/9/2014

ปรับปรุงล่าสุด: 5/20/2016

Brows PlayBrows Reco
ขอบคุณคนสวย!